REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2022-05-11 21:01
publikacja
2022-05-11 21:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Jasielska sp. z o.o. („Spółka” lub „Kredytobiorca”) zawarła z bankiem mBank S.A. („Bank”) umowę kredytu na kredyt budowlany i kredyt VAT, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umów: kredyt budowlany i kredyt VAT

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania:
1) w zakresie kredytu budowlanego: 37.393.453,00 zł
2) w zakresie kredytu VAT: 3.000.000,00 zł

Cel zawarcia umowy:
1) Kredyt budowlany ma na celu finansowanie lub refinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą i garażem podziemnym przy ul. Jasielskiej w Poznaniu („Inwestycja”);
2) Kredyt VAT ma na celu finansowanie lub refinansowanie płatności naliczonego podatku VAT związanego z realizacją Inwestycji, który nie został zwrócony Kredytobiorcy przez Urząd Skarbowy.

Termin zakończenia okresu finansowania: 12 listopada 2024 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:
a. hipoteka umowna do kwoty 60.590.180,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja;
b. dokonany pod warunkiem zawieszającym, że wystąpi przypadek naruszenia, określony w umowie kredytu przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy z Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A., oraz z bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji dobrego wykonania kontraktu, o ile zostanie ustanowiona w inny sposób niż przez zatrzymanie 5% wynagrodzenia netto generalnego wykonawcy z każdej faktury;
c. bezwarunkowy przelew na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy i generalnego wykonawcy z umowy ubezpieczenia realizacji projektu od wszelkich ryzyk budowlanych na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu;
d. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przyszłych Kredytobiorcy o wypłatę środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego;
e. zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorcy (z wyłączeniem rachunku płatności podzielonej, MRP, rachunku rozliczeniowego kredytowego i rachunku rozliczeniowego VAT);
f. zastaw rejestrowy i finansowy ustanowiony na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy na rzecz Banku;
g. umowa wsparcia projektu pomiędzy Kredytobiorcą, Emitentem i Bankiem, zawierająca m.in. zobowiązanie do:
i. podporządkowania przyszłych i istniejących pożyczek udzielonych Kredytobiorcy przez Emitenta w stosunku do płatności wynikających z kredytu;
ii. pokrycia przez Emitenta przekroczeń budżetu projektu do kwoty 1.373.304,00 PLN, zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC
h. umowa podporządkowania zawarta pomiędzy Bankiem, Kredytobiorcą i wierzycielami Kredytobiorcy innymi niż Emitent (w przypadku istnienia wierzycieli innych niż Emitent);
i. nieodwołalne pełnomocnictwa dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy (z wyłączeniem rachunku płatności podzielonej, MRP, rachunku rozliczeniowego kredytowego i rachunku rozliczeniowego VAT);
j. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 60.590.180,00 PLN, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC;
k. bezwarunkowy przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych wystawionej na kwotę nie niższą niż iloczyn powierzchni lokali stanowiących własność Kredytobiorcy i średniej ceny sprzedaży;

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2022-05-11 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki