Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego pracownika

Od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (wszystkich ryzyk) oraz składkę zdrowotną. Powinien też naliczyć składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (czyli FP i FGŚP). Zdarza się jednak, że pracownik choruje w trakcie miesiąca i trzeba mu wypłacić za czas choroby np. wynagrodzenie chorobowe. Jakie składki trzeba wówczas naliczyć od dokonanej wypłaty?


Należności za czas choroby

Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej łącznie:

 • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub
   
 • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia,

zachowuje prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy - Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Wynagrodzenie to, zwane potocznie wynagrodzeniem chorobowym, wypłacane jest ze środków pracodawcy.

W przypadku natomiast, gdy niezdolność do pracy (we wskazanym okresie) jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo chorobą przypadającą w czasie ciąży, to wówczas pracownik ma prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe nalicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Wypłaca się je za każdy dzień niezdolności do pracy.


Krok I
- ustalanie wynagrodzenia za czas przepracowany

Obliczając wynagrodzenie za czas przepracowany w danym miesiącu w przypadku, gdy pracownik za część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe, należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni wskazanych w zwolnieniu lekarskim. Obliczoną w ten sposób kwotę wynagrodzenia odejmuje się następnie od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Taki sposób ustalania wynagrodzenia za czas przepracowany stosuje się w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika jest ustalone w stałej stawce miesięcznej.

Stosuje się go także w przypadku wystąpienia nieobecności, za okres której przysługuje pracownikowi np. zasiłek chorobowy.


Krok II

- naliczanie składek ZUS

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca wlicza się pracownikowi do podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku zasiłku chorobowego - nie nalicza się ani składek społecznych, ani też składki zdrowotnej. Składki na Fundusz Pracy i FGŚP nalicza się tylko od wynagrodzenia wypłaconego za czas pracy.


Krok III
- obliczanie podatku

Wynagrodzenie za czas choroby, podobnie jak wynagrodzenie za czas przepracowany, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Podlega ono więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym przy jednoczesnym zastosowaniu kosztów uzyskania przychodu. Przy czym odliczenie kosztów uzyskania przychodu stosuje się tylko do wysokości tego wynagrodzenia.

Z kolei zasiłek chorobowy uznaje się jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), niezależnie od podmiotu, który dokonuje jego wypłaty (ZUS czy zakład pracy).

Bez względu jednak na to, do jakiego źródła przychodów zaliczane są wypłaty dokonywane za czas choroby pracownika, pracodawca (jako płatnik) ma obowiązek obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczkę tę pobiera zarówno od wynagrodzenia chorobowego i wynagrodzenia za czas pracy, jak i od wypłaconych przez siebie np. zasiłków chorobowych.


Przykład

Pracodawca wypłaca pracownikowi stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.300 zł. W lutym br. pracownik chorował przez 7 dni. Na tę okoliczność przedłożył pracodawcy zwolnienie lekarskie. Pracodawca wypłacił mu z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe w kwocie 531,55 zł.

I) Wyliczenie wynagrodzenia dla pracownika za przepracowaną część lutego br.:
3.300 zł : 30 = 110 zł; 110 zł × 7 = 770 zł; 3.300 zł - 770 zł = 2.530 zł.

II) Wyliczenie składek od wypłaconego pracownikowi przychodu:

1) składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od podstawy wymiaru w kwocie 2.530 zł:

  • finansowane przez pracownika: emerytalna - 246,93 zł, rentowe - 37,95 zł, chorobowa - 61,99 zł; razem: 346,87 zł;
    
  • finansowane przez pracodawcę: emerytalna - 246,93 zł, rentowe - 113,85 zł, wypadkowa - 45,54 zł (zakładając, że obowiązującą pracodawcę stopą procentową tej składki jest 1,8%); razem: 406,32 zł;

2) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: (2.530 zł + 531,55 zł) - 346,87 zł = 2.714,68 zł;

3) składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2.714,68 zł × 9% = 244,32 zł, z czego składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od zaliczki wynosi 210,39 zł (tj. 2.714,68 zł × 7,75%).

III) Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy: (2.530 zł + 531,55 zł) - (111,25 zł + 346,87 zł) = 2.603,43 zł, po zaokrągleniu 2.603 zł;

(2.603 zł × 18%) - 46,33 zł = 422,21 zł;

zaliczka po pomniejszeniu o składkę zdrowotną: 422,21 zł - 210,39 zł = 211,82 zł, po zaokrągleniu 212 zł.

Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi kwotę 2.258,36 zł, co wynika z wyliczenia: (2.530 zł + 531,55 zł) - (346,87 zł + 244,32 zł + 212 zł).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
    
 • ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej… (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa Nr 540 z dnia 2009-03-12
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~nico

Bzdura! Wystarczy ,aby pracodawca wypłacał 100%-we wynagrodzenie chorobowe. A o tym ani mru-mru w tym artykuliku.

! Odpowiedz
1 0 ~Basia

Nie jasnie i nie konkretne a gdzie naliczenie chorobowego w/g wzoru ZUS ?

! Odpowiedz
1 0 ~ikarsu

A do Pani Dorota Wyderska:
słowa "...zachowuje prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia ..." stoją w sprzeczności z przepisem ,o którym Pani wspomnaiała ,a który brzmi "...zachowuje prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia ,chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu..."
A więc o wysokości "..conajmniej..." nie mówią przepisy Kodeksu Pracy ,a jedynie Regulamin wewnętrzny wynagradzania.
Mała różnica ,ale wtedy nie mógłbym powoływać przepisu Kodeksy Pracy (chyba ,że o tworzeniu wewnętrznych regulaminów)...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~ikarsu

grizzly - gdzie tu sprzeczność?
Zrób tak :
1.wikipedia - co to jest sprzeczność
2.wróć tu i przeczytaj z uwagą tekst jeszcze raz.

A moja wątpliwość:
Do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dodajemy kwotę wypłaconego wynagrodzenia za czas choroby (kod 331).
A jeżeli pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości nie 80% podstawy wymiaru zasiłku ,a 100%?
Uwaga - znam odpowiedź ,ale czekam na Waszą...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~grizzli

Czy od wymagrodzenia chorobowego nalicza się składki ZUS ? Czy tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne ? W tekście powyżej pisze,że tylko składkę zdrowotną. W przykładzie natomiast skladka ZUS jest uwzględniona. Proszę o wyjaśnienie tej sprzeczności. Dziękuję.

! Odpowiedz
0 0 ~Emi

Ta kwota to 770 minus składki ZUS w wys.105,57 zl ( tj,13,71% od kwoty 770,00 ) co daje nam 664,43 a że zwolnienie jest płatne 80% to wychodzi 531,54

! Odpowiedz
0 4 ~Ela

a skąd się wzięło wynagrodzenie chorobowe w kwocie 531,55 zł. Jak To obliczyć. Dziękuję

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl