Nowela ustaw ws. płac w NBP nie jest sprzeczna z prawem UE, wymaga notyfikacji EBC

Nowela ustaw ws. płac w NBP nie jest sprzeczna z prawem UE, wymaga notyfikacji EBC - napisano w opinii Biura Analiz Sejmowych (BAS).

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt podlega notyfikacji Europejskiemu Bankowi Centralnemu w trybie art. 127 ust. 4 TfUE" - napisano.

"Notyfikacja projektu ustawy powinna nastąpić na etapie umożliwiającym władzy rozpoczynającej opracowywanie projektu prawnego rozważenie opinii EBC przed podjęciem merytorycznych decyzji (art. 4 decyzji 98/415/WE). Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie określa szczegółowej procedury dotyczącej notyfikacji projektów ustaw trybie art. 127 ust. 4 TfUE. Należy uznać, iż notyfikacja powinna zostać dokonana przez Marszałka Sejmu (na podstawie art. 10 pkt l0a Regulaminu Sejmu)" - dodano.

BAS uważa, że należy przeprowadzić ocenę konieczności zasięgnięcia opinii EBC względem ustawy.

"Podstawą obowiązku zasięgania takiej opinii jest art. 127 ust. 4 TfUE, który stanowi, że EBC jest konsultowany przez władze krajowe w sprawie każdego projektu regulacji w dziedzinach podlegających jego kompetencji, lecz w granicach i na warunkach określonych przez Radę. Ponadto, zgodnie z art. 282 ust. 5 TfUE EBC jest konsultowany, w zakresie swoich uprawnień, w sprawie każdego projektu aktu UE i każdego projektu regulacji na poziomie krajowym oraz może wydawać opinie" - napisano.

Projekt noweli zakłada, że wynagrodzenie prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a wynagradzania pracowników NBP ustalane są przez Zarząd NBP w drodze uchwały.

Zarząd NBP, jak wskazano, miałby kształtować wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Wysokość wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze oraz prezesa, wiceprezesów i członków zarządu NBP, a także uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP mają być - według projektu noweli - jawne i będą podlegać publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja.

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy mają zostać opublikowane uchwały zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP z lat 1995-2018.

Wysokość wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości, poprzez wskazanie konkretnego stanowiska, wynagrodzenia za każdy miesiąc, w tym w szczególności nagród, premii i dodatków w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, którego dotyczy publikacja.

Projekt ustawy przewiduje także nowelizację ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Do istniejącego już katalogu osób obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego dodano: członków zarządu NBP oraz pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektorskie lub równorzędne pod kątem płacowym dla dyrektora departamentu lub zastępcy dyrektora. Osoby te, będą składać oświadczenia majątkowe kierownikowi jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wypracowanym modelem składania oświadczeń majątkowych. (PAP Biznes)

map/ tus/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Ludzie:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil