REKLAMA

Na jakie dotacje z PUP może liczyć firma zatrudniająca osobę bezrobotną?

Katarzyna Sudaj2015-02-19 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2015-02-19 06:00
Na jakie dotacje z PUP może liczyć firma zatrudniająca osobę bezrobotną?
Na jakie dotacje z PUP może liczyć firma zatrudniająca osobę bezrobotną?
/ EastNews

Refundacja kosztów zatrudnienia nowego pracownika, dopłaty do jego wynagrodzenia i dofinansowanie składek ZUS oraz zwrot kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy – to tylko kilka z form wsparcia finansowego oferowanego przez powiatowe urzędy pracy dla firm zatrudniających osoby bezrobotne. Na jakich warunkach można z nich skorzystać? Sprawdź, czy każda firma otrzyma wsparcie z urzędu pracy.

Wielu przedsiębiorców w początkowej fazie swojej działalności potrzebuje już dodatkowych rąk do pracy, ale nie stać ich jeszcze na ponoszenie pełnych kosztów zatrudnienia nowego pracownika. Rozwiązaniem problemu może być zatrudnienie osoby bezrobotnej z dofinansowaniem z urzędu pracy.

Na jakie dotacje z PUP może liczyć firma zatrudniająca osobę bezrobotną? (fot. Valueline / Stock Foundry / Design Pics / Thinkstock)

Dla pracodawców, którzy zatrudnią osobę zarejestrowaną w „pośredniaku”, PUP-y oferują różne formy wsparcia finansowego: od refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i na składki ZUS po refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy lub organizacji stażu. Państwo dotuje takie działania, gdyż przynoszą obustronne korzyści:

 • dla pracodawcy oznaczają zmniejszenie kosztów zatrudnieniem nowego pracownika,  
 • bezrobotnym dają większe szanse na znalezienie pracy.

Dotacje dla podmiotów zatrudniających osoby bezrobotne skierowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, do rolników i jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc podzielona została na kilka obszarów:

 • prace interwencyjne (można je zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak i umysłowej, a okres zatrudnienia może trwać nawet 4 lata),
 • roboty publiczne (prac organizowane przez powiaty, trwające maksymalnie 12 miesięcy),
 • staże,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • refundacja składek na ubezpieczenia społeczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • grant na telepracę,
 • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy,
 • refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30. roku życia,
 • dodatkowe formy wsparcia przy zatrudnianiu osób do 30. roku życia,
 • dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników 50+,
 • świadczenie aktywizacyjne.

Zielona linia

to system obsługi klientów urzędów pracy skierowany do pracodawców i osób poszukujących pracy. Składa się z infolinii (nr tel 19524) dla bezrobotnych oraz portalu internetowego www.zielonalinia.gov.pl, który jest źródłem informacji o rynku pracy i inicjatywach urzędów pracy.

Pracodawco pamiętaj, oprócz zapoznania się z ogólnymi warunkami dofinansowania każdych z tych form pomocy (opisy znajdziesz na stronie www.zielonalinia.gov.pl, w zakładce Pracodawcy), należy przed zatrudnieniem nowego pracownika zgłosić się do właściwego PUP w celu zapoznania się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy mogą określać dodatkowe warunki oraz maksymalną kwotę refundacji, jaką można uzyskać. Zanim zatrudni się osobę bezrobotną, należy najpierw złożyć wniosek do PUP i podpisać z urzędem pracy umowę o dotacji. Przyjrzyjmy się wybranym formom wsparcia finansowego dla pracodawców.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Pracodawca może ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. Aby otrzymać taką pomoc, trzeba spełnić kilka warunków:

 • od co najmniej pół roku należy prowadzić działalność gospodarczą,
 • w ciągu sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o refundację i do momentu jej otrzymania, pracodawca nie może zwolnić żadnego pracownika ani zmniejszyć pracownikowi wymiaru czasu pracy,
 • firma nie może mieć żadnych długów, a dokładniej nie może zalegać w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie może posiadać nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • właściciel firmy nie może być skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku),
 • należy złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać taką dotację, musi zobowiązać się, że przez okres 24 miesięcy utrzyma zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej na refundowanym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy. Kolejność postępowania jest taka sama, jak w przypadku innych form wsparcia: należy najpierw złożyć wniosek do PUP, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji, podpisać umowę z PUP o warunkach refundacji, zakupić odpowiednie wyposażenie i dopiero zatrudnić bezrobotnego skierowanego z urzędu pracy.

Jak ubiegać się o refundację składek ZUS?

Refundacja składek ZUS

Pracodawca może otrzymać jednorazową refundację składek na ubezpieczenia społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe) w wysokości do 300% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 3x 1750 zł = 5250 zł). Warunkiem jest kontynuacja zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy po upływie 12 miesięcy, na które bezrobotny został pierwotnie skierowany z PUP. Co jest zaskakujące, również w tym przypadku pracodawca musi złożyć wniosek o tę formę wsparcia przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Wydaje się to niezrozumiałe. Skąd pracodawca może wiedzieć w jakich warunkach biznesowych za rok czasu będzie prowadził swoja firmę i już teraz planować kontynuację zatrudnienia nieznanego mu pracownika.

Refundacja składek ZUS za pracowników do 30. roku życia

Urzędy pracy w szczególny sposób wspierają pracodawców, którzy chcą zatrudnić młode osoby „przed trzydziestką”, zarejestrowane jako bezrobotne, podejmujące pierwszą pracę. W ramach tego działania właściciel firmy może otrzymać całoroczny zwrot składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, miesięcznie nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Warunkiem takiej refundacji jest kontynuacja przez co najmniej pół roku zatrudnienia danej osoby, po zakończeniu okresu zatrudnienia uzgodnionego z PUP w umowie refundacyjnej.

Jeśli pracodawca rozwiąż umowę o pracę w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, zostanie zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Gdyby skierowany bezrobotny został zwolniony dyscyplinarnie, to PUP skieruje na jego miejsce inna osobę w ramach tej samej umowy refundacyjnej.

Inne formy wsparcia dla zatrudniania pracowników przed 30-stką

Osoby bezrobotne przed 30. rokiem życia mogą otrzymać od starosty bon stażowy lub zatrudnieniowy. Bon stażowy upoważnia pracodawcę, u którego bezrobotny odbył półroczny staż, a następnie został zatrudniony na okres kolejnych 6 miesięcy, do otrzymania premii w wysokości 1513,50 zł. Premia wypłacana jest na wniosek pracodawcy, po zakończeniu upływie 12 miesięcy.

Bon zatrudnieniowy dotyczy umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Przez pierwsze 12 miesięcy starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Refundacja jest równa 100 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych, który od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. wynosi 831,10 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku i 652,60 zł dla pozostałych miesięcy.

Świadczenie aktywizacyjne

Tak, jak i wszystkie wcześniej wymienione formy wsparcia finansowego dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne, tak i to świadczenie jest uzależnione od profilu zatrudnianego bezrobotnego. Pomoc, którą przedsiębiorca może otrzymać przy zatrudnianiu nowego pracownika, zależy więc nie tylko od charakteru pracy, ale też od konkretnie zatrudnianej osoby. Świadczenie aktywizacyjne przyznaje starosta za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy m.in. bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Pracodawca otrzymuje wówczas dofinansowanie:

 • przez okres 12 miesięcy w wysokości 50 proc. wynagrodzenia minimalnego (875 zł), albo
 • przez okres 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej płacy minimalnej (583,33 zł).

Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest dalsze zatrudnianie skierowanego bezrobotnego przez okres pół roku w przypadku świadczenia wypłacanego przez okres 12 miesięcy lub kontynuacja zatrudniania przez kolejne 9 miesięcy w sytuacji, gdy świadczenie zostało przyznane na 18 miesięcy.

Dotacje z PUP nie dla każdego pracodawcy

Choć urzędy pracy oferują szeroki wachlarz dotacji dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne, to nie każdy może otrzymać taką pomoc. Dofinansowanie adresowane jest tylko do  solidnych firm, które nie są w żaden sposób zadłużone, a podatki, składki ZUS i wynagrodzenia dotychczasowym pracownikom płacą bez opóźnień. Przedsiębiorca musi też pamiętać, że podpisując umowę z PUP-em, zobowiązuje się do z góry określonego okresu zatrudnienia (od pół roku do nawet 2-4 lat), a w przypadku zerwania zapisów umowy pracodawca musi zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami.

Źródło:
Katarzyna Sudaj
Katarzyna Sudaj
redaktor Bankier.pl

Redaktor obszaru Biznes. Absolwentka Wydziału Prawa UAM i Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swoich publikacjach porusza tematykę prawno-podatkową dotyczącą osób fizycznych i firm sektora MSP. Tel.: 601 951 503

Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (23)

dodaj komentarz
~Wachholz
Mam własną działalność gospodarczą i choruje tu w Strzelcach Opolskich doznałem coś w rodzaju znieczulica i bezduszność że strony braci byłem pracownikiem ale 1ktury jeździł do Niemiec na pracę jest całkowicie bezduszny dla wszystkich ja jak byłem na pracy zainwestował na zbieranie zlomu i robienie remontów w Mam własną działalność gospodarczą i choruje tu w Strzelcach Opolskich doznałem coś w rodzaju znieczulica i bezduszność że strony braci byłem pracownikiem ale 1ktury jeździł do Niemiec na pracę jest całkowicie bezduszny dla wszystkich ja jak byłem na pracy zainwestował na zbieranie zlomu i robienie remontów w niektórych domkach jednorodzinnych.a wiem że brat jest bezduszny bo pracowałem u kolegi który też jeździ za granicą ale kupił domek jednorodzinny kolega a brat który zarobił 20.000zl.przepil kasę pozdrowienia lukasz Wachholz Strzelce Opolskie
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~pszczola
Właśnie dostałam odmowę!!! Chciałam zatrudnić osobę, która była 5 lat zarejestrowana jako bezrobotna, a 7 lat temu skorzystała z dofinansowania na działalność. Niestety jej się nie udało. Tak więc będzie musiała dalej szukać pracy. Ciekawa jestem kto będzie chciał zatrudnić pracownika bez wykorzystania 20 tyś.Właśnie dostałam odmowę!!! Chciałam zatrudnić osobę, która była 5 lat zarejestrowana jako bezrobotna, a 7 lat temu skorzystała z dofinansowania na działalność. Niestety jej się nie udało. Tak więc będzie musiała dalej szukać pracy. Ciekawa jestem kto będzie chciał zatrudnić pracownika bez wykorzystania 20 tyś.od PUP.To jest głupie prawo! Prowadzę 12 lat działalność nigdy nie skorzystałam z pieniędzy od PUP i chciałam zatrudnić osobę i wyszło jak wyszło. Szkoda tylko, że o tym nigdzie nie piszą i panie przyjmujące wnioski nie wspominają, że osoba bezrobotna nie może brać żadnego dofinansowania z PUP lub też ważne 12 miesięcy prowadzić działalność przed złożeniem wniosku przez przyszłego pracodawcę. Tak trzymać PUP. Brawo również dla szanoenemu Pana J. Duda.
~kw
Witam prowadze firme w której nie ma pracownika jestem sama.chciala bym kogos do pomocy czy ja tez moge starac sie o pomoc finansową zatrudniajac bezrobotnego
~Jola
Witam,
Jakie są konsekwencje dla pracodawcy gdy chce zwolnić taką osobę?
~ola
Zwrot kosztów, chyba ze z winy pracownika ( na wlasne zyczenie, badz zwolnienie dyscyplinarne przez pracodawce ) Wtedy nie ma zadnych konsekwencji i starosta wysyla kolejna osobę.
~Viola
Czy w ramach doposazenia stanowiska,moze zatrudnic mnie syn.Ma firme transportowa
~Renia
A mnie prywaciarz, ze dostal 40000 na stworzenie 2 stanowisk, w ostatniej chwili nie przedluzyl mi umowy na stale po 5 latach pracy. Powiedzial ze musi przyjac nowa osobe na umowe o prace przed 30. A mnie powiedzial to za 5 min. Przed 15, nawet nie zdazylam sie spakowac. I zostalam z dnia na dzien, bez pracy i ubezpieczenia. I maja A mnie prywaciarz, ze dostal 40000 na stworzenie 2 stanowisk, w ostatniej chwili nie przedluzyl mi umowy na stale po 5 latach pracy. Powiedzial ze musi przyjac nowa osobe na umowe o prace przed 30. A mnie powiedzial to za 5 min. Przed 15, nawet nie zdazylam sie spakowac. I zostalam z dnia na dzien, bez pracy i ubezpieczenia. I maja niewolnikow za darmo
~Krzysztof
"w przypadku zerwania zapisów umowy pracodawca musi zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami"
nie do końca rozumiem ten zapis...
przykład 1:
Pracodawca zatrudnia do pracy kobietę, po pewnym czasie kobieta zachodzi w ciążę, jak wygląda wtedy sytuacja ze spłatą?
przykład 2:
Pracodawca
"w przypadku zerwania zapisów umowy pracodawca musi zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami"
nie do końca rozumiem ten zapis...
przykład 1:
Pracodawca zatrudnia do pracy kobietę, po pewnym czasie kobieta zachodzi w ciążę, jak wygląda wtedy sytuacja ze spłatą?
przykład 2:
Pracodawca zatrudnia osobę bezrobotną, pracownik po pewnym czasie znajduje sobie lepszą pracę wypowiada umowę o pracę i co dalej? Pracodawca ma obowiązek spłaty dofinansowania?

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki