REKLAMA

NOVITA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – informacja o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów

2019-09-24 15:09
publikacja
2019-09-24 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaw.znaczne_pakiety_JP_NVT_2019.09.24.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 19
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – informacja o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dzisiaj
(tj. 24 września 2019 roku) do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza – Pana Janusza Piczaka z dnia 24 września 2019 roku, przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit a), w zw. z art. 69 ust. 1 i 4 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019 r., ze zm.).
Za otrzymanym zawiadomieniem, Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zawartymi transakcjami nabycia zdematerializowanych akcji Spółki, dokonanymi w dniu 19 września 2019 roku, udział Akcjonariusza – Pana Janusza Piczaka w ogólnej liczbie głosów Spółki wynoszący ponad 10%, zmienił się o ponad 2% ogólnej liczby głosów.
Przed rozliczeniem transakcji, tj. na dzień 18 września 2019 roku, Pan Janusz Piczak był właścicielem łącznie 675.000 akcji Spółki, co stanowiło 27,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 675.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,00% ogólnej liczby głosów z akcji w Spółce, przy czym:
a. Pan Janusz Piczak bezpośrednio posiadał 28.250 akcji Spółki, stanowiących 1,13% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 28.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,13% ogólnej liczby głosów z akcji w Spółce,
b. Pan Janusz Piczak pośrednio przez podmioty zależne posiadał 646.750 akcji Spółki, stanowiących 25,87% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 646.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,87% ogólnej liczby głosów z akcji w Spółce.
Po rozliczeniu transakcji w dniu 19 września 2019 r., Pan Janusz Piczak jest właścicielem łącznie 678.000 akcji Spółki, co stanowi 27,12% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz daje 678.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,12% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:
a. Pan Janusz Piczak bezpośrednio posiada 31.250 akcji Spółki, stanowiących 1,25% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, co daje 31.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 1,25% ogólnej liczby głosów z akcji w Spółce,
b. Pan Janusz Piczak posiada pośrednio – przez podmioty zależne – 646.750 akcji Spółki, stanowiących 25,87% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, co daje 646.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 25,87% ogólnej liczby głosów z akcji w Spółce.
Ponadto, z zawiadomienia wynika, że:
1. podmiotami zależnymi od Akcjonariusza – Pana Janusza Piczaka posiadającymi akcje Emitenta, są:
a. Finveco Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (podmiot bezpośrednio zależny od Akcjonariusza – Pana Janusza Piczaka), posiadający 625.750 akcji Emitenta, stanowiących 25,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 625.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 25,03% ogólnej liczby głosów z akcji w Spółce,
b. Finveco Investments Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Zielonej Górze (podmiot pośrednio zależny od Akcjonariusza – Pana Janusza Piczaka), posiadający 21.000 akcji Emitenta, stanowiących 0,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 21.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,84% ogólnej liczby głosów z akcji w Spółce.
2. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019 r., ze zm.).
3. Akcjonariusz – Pan Janusz Piczak nie posiada instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy.
4. Wszystkie posiadane przez Akcjonariusza – Pana Janusza Piczaka akcje Emitenta są akcjami jednego rodzaju.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623, tekst jedn. z dnia 2 kwietnia 2019 r., ze zm.).

Załączniki
Plik Opis
Zaw.znaczne_pakiety_JP_NVT_2019.09.24.pdfZaw.znaczne_pakiety_JP_NVT_2019.09.24.pdf Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2019-09-24 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki