REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Minda: Harmonogram prac nad nowym WIBOR-em napięty, ale czasu nie jest za mało

2019-02-18 12:00
publikacja
2019-02-18 12:00

Ramowy plan przewiduje złożenie wniosku do KNF o rejestrację nowego wskaźnika przed 1 stycznia 2020 roku i otrzymanie licencji w terminie przewidzianym w przepisach rozporządzenia BMR, tak aby WIBOR mógł być nadal stosowany w umowach - poinformował PAP Biznes Zbigniew Minda, prezes GPW Benchmark.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

„Ramowy harmonogram prac posiadamy już od dłuższego czasu. Przedstawiliśmy go NBP oficjalnie już w listopadzie. Jest on oczywiście napięty, ale czasu nie jest za mało. Ramowy plan przewiduje złożenie wniosku do KNF (o rejestrację nowego wskaźnika – PAP) przed 1 stycznia 2020 r. i otrzymanie licencji w terminie przewidzianym w przepisach rozporządzenia BMR, tak by WIBOR mógł być nadal stosowany w umowach” – powiedział Zbigniew Minda.

GPW Benchmark (100 proc. udziałów w spółce posiada GPW) jest organizatorem fixingu, na którym ustalane są stawki WIBOR i WIBID. Firma jest odpowiedzialna za opracowanie nowego WIBOR-u, zgodnego z unijnym rozporządzeniem BMR, opartego przede wszystkim o transakcje rynkowe. Obecnie WIBOR wyliczany jest na podstawie deklaracji banków i nie będzie mógł być stosowany po 1 stycznia 2020 r. Nowa metodologia wyliczania stawki WIBOR musi zyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego.

„Dostosowanie stawek rynku pieniężnego do wymogów BMR to duże wyzwanie, stąd też w niektórych państwach, jak na Węgrzech, Bułgarii i w Rumunii, opracowywanie tych stawek przejmuje bank centralny, wobec którego nie stosuje się przepisów rozporządzenia. Oczywiście w Polsce nie jest to tematem do dyskusji, nie ma o tym mowy – GPW Benchmark prowadzi i sfinalizuje prace nad nowym WIBOR-em przed 1 stycznia 2020 r.” – dodał Minda.

Na początku lutego, na konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) w przesłanym do GPW Benchmark stanowisku w sprawie wdrażania rozporządzenia BMR wyraził „zniecierpliwienie i niepokój” czy nowy WIBOR uda się wprowadzić na czas. Glapiński jest przewodniczym KSF-M.

Z informacji podanych przez Dziennik Gazetę Prawną wynika, że KSF chce otrzymywać od GPW Benchmark comiesięczne raporty ze stanu prac nad wdrożeniem BMR, a w przypadku ewentualnych opóźnień zaleca opracowanie planów awaryjnych. KSF wskazał również, jak podała DGP, że GPW Benchmark nie powinna zwlekać ze złożeniem do KNF wniosku o licencję dla nowego wskaźnika do ostatniej chwili.

„Odbieramy stanowisko KSF-M, jako wskazanie na konieczność przeprowadzenia pewnej sekwencji działań, które muszą zostać poczynione, by wykluczyć sytuację, w której utrudnione byłoby uzyskanie licencji. W trakcie roboczych spotkań i w dotychczasowej komunikacji bardzo często powtarzała się kwestia konieczności przeprowadzenia analizy szerokiego zakresu danych, co też jest główną rekomendacją KSF-M” – powiedział Minda.

„KSF-M zwraca w skierowanym do GPW Benchmark stanowisku uwagę, oprócz zarysowania szeregu oczywistych czynników ryzyka wynikających z ewentualnego niedostosowania do Rozporządzenia BMR i konieczności przedstawienia harmonogramu dalszych prac do końca lutego, by nasza spółka przeanalizowała potencjał transakcyjności na szerokim hurtowym rynku pieniężnym. Chodzi także o przebadanie, czy te transakcje będą odpowiednie na potrzeby nowego WIBOR-u – czy będą miały odpowiednie charakterystyki, np. czy będą odpowiednio duże, czy będzie tych transakcji wystarczająca ilość” – dodał.

KILKA WARIANTÓW NOWEGO WIBOR-U

Minda poinformował, że KSF-M postuluje by GPW Benchmark przedstawiło kilka wariantów nowej stawki.

„Jeden z nich zakłada stawkę wyznaczaną wyłącznie w oparciu o rynek międzybankowy. Kolejny rozszerza zakres podmiotowy stawki o sektor instytucji finansowych. Wreszcie, co jest dla nas nowością, KSF-M chce, by uwzględnić także sektor depozytów przedsiębiorstw” – powiedział.

Minda zaznaczył, że w toku dotychczas poczynionych konsultacji aktualni paneliści WIBOR/WIBID wskazali, że podstawą do wyznaczania nowego wskaźnika referencyjnego powinien być rozszerzony rynek międzybankowy.

„Chodzi o włączenie do metody kalkulacji stawek referencyjnych również transakcji uczestników fixingu z bankami, które znajdują się poza panelem. Banki wskazały w trakcie konsultacji na pewien potencjał transakcyjności, jeżeli chodzi o transakcje z instytucjami finansowymi. Włączenie do kalkulacji danych o transakcjach depozytowych uczestników fixingu z podmiotami np. z sektora przedsiębiorstw spotkało się w toku konsultacji z negatywnym odzewem, z uwagi na charakter tych transakcji, w której cena jest kształtowana głównie przez relacje o charakterze handlowym, wobec czego nie braliśmy do tej pory tej opcji pod uwagę” – powiedział Minda.

„Należy jednocześnie podkreślić, że KSF-M nie wskazuje nam konkretnego kierunku prac. Chodzi o to by dokonać wyboru, co jest najbardziej optymalne w warunkach polskiego rynku. Rozporządzenie BMR nie reguluje, w jaki sposób rynek ma funkcjonować. Rozporządzenie mówi jedynie, że w danych warunkach lokalnych ma zostać opracowane rozwiązanie, które spełnia wymogi rozporządzenia. Proszę zauważyć, że BMR ma klauzulę rewizyjną – co 2 lata administrator wskaźnika kluczowego zobowiązany jest, do przeglądu metody, by sprawdzić czy rynek się nie zmienił i czy metoda nadal właściwie odzwierciedla aktualną sytuację na rynku” – dodał.

Minda wskazał na systemowe znaczenie rozwiązań opracowywanych przez GPW Benchmark.

„Wyrażamy zadowolenie, że KSF-M zajął się kwestią nowego WIBOR-u, dzięki temu mamy płaszczyznę do dialogu i definiowania zadań. Choć stawka WIBOR jest obecna w umowach konsumenckich, to jednak jej głównym interesariuszem są uczestnicy profesjonalnego obrotu. GPW Benchmark ma za zadanie przygotować wskaźnik referencyjny dla szerokiego grona odbiorców. Konsekwencje naszych działań są istotne systemowo, a przecież nad stabilnością systemu czuwa KSF-M” – powiedział.

DEFINICJA NOWEJ STAWKI PRAWDOPODOBNIE JESIENIĄ

Minda poinformował, że w toku dotychczasowych prac GPW Benchmark komunikował instytucjom zaangażowanym w KSF-M, że szczegółowy harmonogram przedstawimy zostanie zaraz po tym, jak spółka zacznie otrzymywać od banków dane, na podstawie których będą testowane nowe wskaźniki.

„Dane zaczną do GPW Benchmark spływać w najbliższych dniach. Poinformowaliśmy banki, że będziemy potrzebowali również danych, na które wskazuje KSF-M, czyli informacji o depozytach przedsiębiorstw. Do tej pory wykluczaliśmy tak szeroki zakres danych w zakresie ich przydatności do zbudowania wskaźnika., m.in. z uwagi na jednomyślne stanowisko banków w tej sprawie. Jesteśmy spokojni o tempo prac, pod warunkiem, że dane od banków będą spływać terminowo” – powiedział.

Minda poinformował, że definicja nowej stawki oraz metoda jej wyznaczania pojawią się najprawdopodobniej na jesieni, po konsultacjach sektorowych i po przygotowaniu dokumentu konsultacyjnego. Testy metody będą natomiast prowadzone wcześniej, jednak ostateczne definicje i charakter metody zostaną publicznie przedstawione dopiero po ich ukończeniu.

„Wszyscy interesariusze są zaangażowani i na bieżąco informowani o pracach nad nowym WIBOR-em. Mam tu na myśli banki, jak też instytucje skupione w KSF-M oraz UOKiK, czy też Rzecznika Finansowego. Instytucje są świadome wyzwań, ale też na bieżąco widzą, w jakim kierunku zmierzają prace” – powiedział Minda.

Rozporządzenia PE i RE (UE) nr 2016/1011 ws. wskaźników referencyjnych (BMR) ustanowiło od 1 stycznia 2018 r. nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej. Pewne kategorie podmiotów opracowujących wskaźniki referencyjne mogą skorzystać z okresu przejściowego w dostosowaniu do nowych standardów do 1 stycznia 2020 r. Wśród wskaźników referencyjnych, które na polskim rynku skorzystają z okresu przejściowego znajdują się stawki WIBOR/WIBID.

Nowe regulacje mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników, w związku z doświadczeniami m.in. ze stawką LIBOR oraz wzmocnienie wiarygodności stawek rynku pieniężnego. Zgodnie z BMR w metodologii wyznaczania nowych stawek w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wartość faktycznych transakcji na rynku, a dopiero w później, w przypadku ich braku, wartość kwotowań (tzw. metoda kaskadowa).

GPW Benchmark nie zakłada, by Komisja Nadzoru Finansowego nie zaakceptowała nowej stawki rynku pieniężnego, zgodnej z rozporządzeniem BMR, opartej o tzw. metodę kaskadową – powiedział PAP Biznes Zbigniew Minda, prezes GPW Benchmark.

„Nie zakładamy, by stworzenie metody opartej na kaskadzie spotkało się ze sprzeciwem nadzoru. W toku prac, które czekają nas w najbliższych miesiącach, będziemy analizować kilka wariantów i w porozumieniu z interesariuszami wskażemy najbardziej optymalny. Jesteśmy wdzięczni KSF-owi za wskazanie obszarów, gdzie musimy wykonać pewne ćwiczenie, i liczymy, że we wniosku o licencję nasza argumentacja zostanie przyjęta ze zrozumieniem, dlaczego dokonaliśmy takiego a nie innego wyboru” – powiedział Minda.

Narodowy Bank Polski obawia się, że metodologia uwzględniająca kwotowania mogłaby nie zostać zaakceptowana przez KNF – wynika ze styczniowych informacji Dziennika Gazety Prawnej.

„Zgodnie z metodologią kaskadową zawartą w BMR przy wyznaczaniu wskaźnika trzeba brać w pierwszej kolejności transakcje, a dopiero później kwotowania. Jak pokazują doświadczenia LIBOR-u, EURIBOR-u, czy PRIBOR-u, na tamtejszych rynkach nie ma w niektórych przypadkach wielu transakcji i ostatecznie w przeważającym stopniu te stawki są wyliczane, już po implementacji BMR, na podstawie kwotowań banków. Nie ucieknie się od uwzględniania kwotowań. KNF bierze udział w spotkaniach roboczych w ramach prac GPW Benchmark, przypominając o wymaganiach Rozporządzenia, które muszą być spełnione” – powiedział Minda.

Rozporządzenia PE i RE (UE) nr 2016/1011 ws. wskaźników referencyjnych (BMR) ustanowiło od 1 stycznia 2018 r. nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej. Pewne kategorie podmiotów opracowujących wskaźniki referencyjne mogą skorzystać z okresu przejściowego w dostosowaniu do nowych standardów do 1 stycznia 2020 r. Wśród wskaźników referencyjnych, które na polskim rynku skorzystają z okresu przejściowego znajdują się stawki WIBOR/WIBID.

Nowe regulacje mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników, w związku z doświadczeniami m.in. ze stawką LIBOR oraz wzmocnienie wiarygodności stawek rynku pieniężnego. Zgodnie z BMR w metodologii wyznaczania nowych stawek w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wartość faktycznych transakcji na rynku, a dopiero w później, w przypadku ich braku, wartość kwotowań (tzw. metoda kaskadowa).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia BMR kaskada pierwszeństwa korzystania z danych wejściowych przy wyliczaniu wskaźnika wygląda następująco:

a) transakcje dokonywane przez podmiot przekazujący dane na danym rynku, którego pomiar jest celem wskaźnika referencyjnego, lub, jeżeli nie jest to wystarczające, transakcje dokonywane przez niego na rynkach powiązanych takich jak: — rynki niezabezpieczonych depozytów międzybankowych, — inne rynki depozytów niezabezpieczonych, w tym certyfikatów depozytowych i komercyjnych papierów dłużnych, oraz — inne rynki, takie jak rynki jednodniowych transakcji swap na rynku międzybankowym (overnight index swaps), transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, walutowych transakcji terminowych, kontraktów terminowych i opcji na stopę procentową, pod warunkiem że transakcje te spełniają wymogi dotyczące danych wejściowych określone w kodeksie postępowania;

b) uwagi podmiotu przekazującego dane dotyczące transakcji dokonywanych przez osobę trzecią na rynkach określonych w lit. a);

c) zatwierdzone kwotowania;

d) orientacyjne kwotowania lub oceny eksperckie.

GPW Benchmark w scenariuszu bazowym zakłada, że nie będzie konieczności ustawowego rozwiązania kwestii ciągłości stawki po zmianie metodologii jej wyliczania.

„Kwestia ewentualnych decyzji ustawowych w kwestii ciągłości stawek będzie zależeć od ostatecznego kształtu stawki, który zaproponujemy. Mówimy o ciągłości w znaczeniu ekonomicznym i prawnym. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że ciągłość stawki będzie zachowana i nie będzie konieczności ingerencji ustawowej, co też byłoby pożądane przez wszystkich interesariuszy” – powiedział.

„Jednak jeśli w wyniku analiz i przedstawionych wariantów zostanie wybrana taka opcja, co do której wskazana będzie w opinii wszystkich interesariuszy, banków, instytucji ochrony konsumenta i instytucji skupionych w KSF-M (Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego - PAP) taka ingerencja, wówczas odpowiednie ciała decyzyjne będą podejmować decyzje. Dla nas najważniejsze jest to, że jeśli okaże się, że wypracowane rozwiązania będą nieść za sobą konsekwencje systemowe i trzeba będzie tymi konsekwencjami zarządzać, to podmioty odpowiedzialne za stabilność systemową są na bieżąco i w pełni poinformowane” – dodał.

EWENTUALNE ZMIAN W PODATKU BANKOWYM BEZ WPŁYWU NA PRACE NAD NOWYM WIBOREM

Ewentualne wprowadzenie zmian w kształcie podatku bankowego nie będą miały wpływu na prace nad nowymi wskaźnikami referencyjnymi – uważa prezes GPW Benchmark.

„W przestrzeni publicznej pojawiają się różne stanowiska dotyczące ewentualnych zmian w podatku bankowym i jego oddziaływania na rynek międzybankowy, np. na transakcje repo. Odnotowujemy też sygnały płynące z NBP o analizach dotyczących dłuższych operacji otwartego rynku. Nie widzimy, w jaki sposób ewentualne zmiany w podatku bankowym mogłoby nam uniemożliwić stworzenie nowej metodologii dostosowanej do BMR. Nie jesteśmy uzależnieni od takich działań” – powiedział.

„Jeśli ewentualne zmiany w naliczaniu podatku bankowego wpłyną na transkacyjność na rynku międzybankowym, to będzie to miało wpływ na nowy wskaźnik w tym sensie, że będzie on w większym stopniu kształtowany przez realne transakcje, czyli pod kątem metodologicznym zatrzymamy się na pierwszym poziomie kaskady” – dodał.

Minda poinformował, że w kwestii dostosowania stawki WIBID do BMR GPW Benchmark rozważać będzie „różne warianty”. W scenariuszu bazowym stawka ma zostać utrzymana.

„Będziemy natomiast studiować różne warianty dotyczące stawki referencyjnej WIBID. Trzeba pamiętać, że WIBID jest ważny dla systemu finansowego, dla zarządzania pasywami, bilansem banków, ale jest rzadko stosowany w rozumieniu rozporządzenia BMR w instrumentach finansowych oraz w umowach z konsumentami. Natomiast z punktu widzenia wagi WIBID-u, rynek posługuje się nim powszechnie w umowach depozytowych oraz przy pomiarze wyników funduszy inwestycyjnych. Kwotowanie WIBOR/WIBID odbywa się jednocześnie – jest stawka bid i offer. Chcemy w scenariuszu bazowym utrzymać to, co jest” – powiedział prezes GPW Benchmark.

STAWKA ALTERNATYWNA WRR JUŻ MOŻLIWA NA KRÓTKICH TENORACH, PODATEK BANKOWY PROBLEMEM

Stawka alternatywna, w rozumieniu rozporządzenia BMR, opierająca się na transakcjach repo - Warsaw Repo Rate – mogłaby już funkcjonować, jednak tylko na krótszych tenorach, z uwagi na podatek bankowy – uważa Minda.

„Obecnie koncentrujemy się na reformie WIBOR/WIBID. Jeżeli chodzi o stawkę alternatywną Warsaw Repo Rate (WRR), która opierałaby się na transakcjach repo na platformie Bondspot, widzimy duże zainteresowanie banków tym pomysłem, jednak problemem obecnie jest podatek bankowy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, WRR na krótszych tenorach mogłaby już funkcjonować, natomiast w obliczu funkcjonowania podatku bankowego problemem obecnie są transakcje na dłuższych tenorach. MF ma tego świadomość i rozpatruje związane z tym kwestie. Wydaje mi się, że jest konsensus sektora, że WRR mógłby stanowić z czasem alternatywą stawkę w Polsce” – powiedział.

DYSKUSJE O OPARCIU STAWKI REFERENCYJNEJ O STOPĘ NBP POZA ZAINTERESOWANIEM GPW BENCHMARK

Piotr Nowak, wiceminister finansów, powiedział w ub. tygodniu Dziennikowi Gazecie Prawnej, że jego pomysł sprzed dwóch lat – zastąpienie w umowach kredytowych WIBOR-u stopą referencyjną NBP – nadal jest wart rozważenia. Dodał, że dla profesjonalnego rynku można stworzyć osobny benchmark rynkowy.

Prezes GPW Benchmark wskazał, że wspomniana przez Nowaka kwestia jest „poza obszarem” zainteresowań spółki.

”Ostatecznie każdy podmiot nadzorowany może wybrać do swoich umów i instrumentów taką stawkę, jaką uważa za najlepszą pod warunkiem, że będzie zgodna z BMR. A stopa referencyjna NBP jest zgodna z BMR, gdyż stawki opracowywane przez banki centralny korzystają ze zwolnienia z przepisów tego Rozporządzenia. Ale powtarzam, jest to temat poza naszymi zainteresowaniami. To nie my decydujemy, kto jaką stawkę stosuje. Chcemy rynkowi, konsumentowi i polskiemu systemowi finansowego dostarczyć stawkę WIBOR, która będzie dostosowana do przepisów rozporządzenia BMR, która będzie wiarygodna, przejrzysta i dostępna” - powiedział Minda.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

tus/ tj/

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

tus/ tj/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki