REKLAMA
ZAGŁOSUJ

IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

2021-11-23 14:31
publikacja
2021-11-23 14:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Konsorcjum firm (Wykonawca) w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) w dniu 23 listopada 2021 roku zawarło z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający), Umowę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2”, numer postępowania: ZP/2021/04/0046/PZ, Część nr 2.

Przedmiot Umowy obejmuje dostawy izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych o średnicy DN700 o łącznej długości około 37 km. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wartość Umowy wynosi 51,1 mln PLN netto, co stanowi 62,8 mln PLN brutto.
Różnica w wartości złożonej przez Konsorcjum oferty do wartości zawartej Umowy wynika z postanowień Umowy dotyczących waloryzacji, zmienności kosztów zakupu i produkcji.

Udział stron Konsorcjum w realizacji Umowy wynikać będzie z faktycznego zaangażowania odpowiednio Izostal S.A., Ferrum S.A. oraz Stalprofil S.A. w poszczególne etapy przygotowania oraz realizacji dostaw. Na dzień zawarcia Umowy szacuje się większościowy udział Lidera Konsorcjum w realizacji umowy, przy czym mając na uwadze perspektywę czasową realizacji dostaw, jak również wymagania logistyczne z tym związane zaangażowanie stron Konsorcjum w realizację Umowy nie ma charakteru stałego i może ulec zmianie.

Umowa przewiduje kary umowne na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.:
- za zwłokę nieprzekraczającą 30 dni w realizacji Zadania - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za realizację określonej części umowy (Zadania), za każdy dzień zwłoki;
- za zwłokę przekraczającą 30 dni w realizacji Zadania - w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto za realizację określonej części umowy (Zadania), za każdy dzień zwłoki powyżej 30 dni;
- za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych, w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto za Zadanie (w którego przedmiocie wystąpiła wada w ww. okresie) za każdy dzień zwłoki;
- za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto;
Strony ustalają, że łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto Umowy.
Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody lub gdy przyczyna szkody nie jest uwzględniona w postanowieniach o karach umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Przedmiot Umowy objęty jest 36 miesięczną gwarancję jakości i rękojmi za wady na towar dostarczony. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Konsorcjum wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości stanowiącej 5% Wynagrodzenia określonego w Umowie.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznaje opisaną umowę za istotną ze względu na jej wartość. Realizacja w/w umowy będzie miała wpływ na wzrost przychodów Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-11-23 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki