REKLAMA

INNO GENE S.A.: Uzupełnienie porządku obrad NWZA INNO-GENE S.A. w dniu 01.06.2020r. na żądanie akcjonariusza

2020-05-18 12:04
publikacja
2020-05-18 12:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZA_Projekty_uchwal_i_opinia_01.06.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad NWZA INNO-GENE S.A. w dniu 01.06.2020r. na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd INNO-GENE S.A. (dalej Emitent lub Spółka) działając na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) ("Kodeks spółek handlowych") zawiadamia o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 04.05.2020r) na dzień 1 czerwca 2020 r., o godz. 12:00, w siedzibie spółki w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 20 (dalej NWZA), na żądanie akcjonariusza, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2020 w dniu 16.05.2020r

Uzupełnieniu uległy uchwały

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki w kwocie do 800 000 zł od Pana Jacka Wojciechowicza

- w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

- w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych.

Treść uzupełnionych uchwał stanowi załącznik nr. 1 komunikatu.

Zarząd Spółki w załączeniu przesyła Opinie Zarządu w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego oraz uzupełniony przebieg porządku obrad NWZA w dniu 01 czerwca 2020r.

Podstawa prawna:

1. § 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
2. art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019 , poz. 623 tekst jednolity z późn. zmianami)
Załączniki
Plik Opis
WZA Projekty uchwał i opinia 01.06.pdfWZA Projekty uchwał i opinia 01.06.pdf Uzupelniony porzadek obrad i uchwaly NWZA 01.06.2020 wraz z opinia zarzadu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki