REKLAMA
NIE PRZEGAP

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Realizacja umowy doradztwa – wsparcie w procesie inwestycji w nową spółkę portfelową Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. (Carlson ASI Evig Alfa)

2021-08-10 17:55
publikacja
2021-08-10 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-10
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Realizacja umowy doradztwa – wsparcie w procesie inwestycji w nową spółkę portfelową Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. (Carlson ASI Evig Alfa)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k.. w dniu 26 lipca 2021 roku zawarła umowę objęcia akcji spółki Seemore S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Akcje spółki Seemore S.A. zostały objęte w drodze emisji prywatnej bez prawa poboru oraz zostaną opłacone w gotówce. Wysokość inwestycji wraz z wkładem NCBiR wynosi 1 mln PLN.
Emitent uważa spółkę Seemore S.A., za podmiot o wysokim potencjale rozwoju na rynku polskim oraz międzynarodowym. CARLSON INVESTMENTS S.A. zwrócił szczególną uwagę na innowacyjność startupu oraz możliwość osiągnięcia przez Carlson ASI Evig Alfa ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.
Seemore S.A. to innowacyjny startup, który jest autorem technologicznego rozwiązania dbającego o bezpieczeństwo motocyklistów. Seemore Aware to projekt, który powstał w wyniku obserwacji rozwoju branży automotive oraz chęci przeniesienia pewnych rozwiązań w świat motocykli. Idea połączenia czujników obserwujących otoczenie pojazdu wraz z możliwościami w zakresie rozszerzonej rzeczywistości - AR (Augumented Reality) do tej pory nie była stosowana w świecie motocykli. Projekt ma na celu opracowanie rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc w ten sposób rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości rozszerzonej - AR (Augmented Reality). Dzięki tym narzędziom Seemore Aware chce poprawić bezpieczeństwo motocyklistów i zmniejszyć liczbę wypadków śmiertelnych z ich udziałem nawet o 50%. Więcej na: www.seemore.pl
CARLSON INVESTMENTS S.A. w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa, uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z inwestycji, zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ESPI
current report no.22/2021Legal
basis:
Article 17(1) MAR - confidential informationPublic
ChancellerySubject:
Implementation
of advisory agreement - support in the process of investment in a new
portfolio company of the VC fund - Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k.
(Carlson ASI Evig Alfa)The
Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered
office in Warsaw (the Company, the Issuer) informs that Carlson ASI
Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. on 26 July 2021 concluded an agreement on
acquisition of shares of the company Seemore S.A. with its
registered seat in Wrocław.The
shares of Seemore S.A. were acquired by way of a private
placement without pre-emptive rights and will be paid for in cash. The
amount of the investment together with the NCBiR contribution amounts to
PLN 1 million.The
Issuer considers Seemore S.A. as an entity with high development
potential on the global market. CARLSON INVESTMENTS S.A. has paid
particular attention to the start-up's innovativeness and the
possibility of achieving by Carlson ASI Evig Alfa significant
rate of return on investment. Seemore
S.A. is an innovative startup that is the author of a technological
solution taking care of the safety of motorcyclists.  Seemore
Aware is a project that emerged as a result of observing the
development of the automotive industry and the desire to transfer
certain solutions to the world of motorbikes. The idea of combining the
sensors observing the environment of a vehicle with the possibilities of
augmented reality (AR) has not been used in the world of motorbikes so
far. The project aims to develop a solution to improve the safety of
motorcyclists by creating a spatial map of the road environment,
recognising objects on the road and fully integrating with the head-up
display of the helmet thus creating a solution based on full augmented
reality - AR (Augmented Reality). With these tools, Seemore Aware wants
to improve the safety of motorcyclists and reduce fatal accidents
involving them by up to 50%. Read more at: www.seemore.pl.CARLSON
INVESTMENTS S.A., under an agreement concluded with Carlson Ventures
International Limited (CVI), which is the sole investor in Carlson ASI
Evig Alfa, is entitled to receive up to 30% of the profit from the
investment made by CVI via Carlson ASI Evig Alfa.INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-10 Alkeksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki