REKLAMA

BANK PEKAO SA: Wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego grupy kapitałowej

2020-03-25 21:55
publikacja
2020-03-25 21:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Wpływ skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego grupy kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje o wpływie epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Banku i jego grupy kapitałowej („Grupa”).
Bank i Grupa zachowują pełną ciągłość operacyjną. Bank oraz spółki Grupy wprowadziły szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Znaczna część pracowników Banku i Grupy wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny, a aktywność klientów przenosi się sukcesywnie do kanałów elektronicznych.
Bank w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Bank identyfikuje czynniki, które będą miały ujemny wpływ na wyniki finansowe Banku i Grupy w następnych kwartałach 2020 roku. Decyzje banków centralnych o obniżeniu stóp procentowych w ostatnim czasie, w tym przede wszystkim decyzja Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stóp procentowych, zmniejszą wynik finansowy netto Grupy w 2020 roku o około 200-250 mln zł wskutek obniżenia marży odsetkowej o około 15 punktów bazowych. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach.
Bank zakłada, iż w konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 może dojść do obniżenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie, co może przyczynić się do niższej aktywności klientów detalicznych i korporacyjnych, w tym również aktywnych na rynkach zagranicznych, oraz do niższej dynamiki sprzedaży produktów finansowych przez Bank i Grupę. Bank spodziewa się w okresie następnych miesięcy pogorszenia sytuacji finansowej i płynnościowej części swoich klientów i w konsekwencji wzrostu kosztów ryzyka Grupy, którego skala jest obecnie trudna do oszacowania. Powyższe elementy obniżą wynik finansowy netto i powiązane z nim wskaźniki finansowe. Jednocześnie Bank planuje podjąć działania mające na celu obniżenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe netto Banku i Grupy, związane m.in. z poziomem apetytu na ryzyko oraz redukcją kosztów działalności. Bank kontynuuje realizację szeregu działań operacyjnych w ramach strategii „Siła Polskiego Żubra”, w tym transformację cyfrową i operacyjną działalności.
Narodowy Bank Polski przygotował pakiet działań nakierowanych na podtrzymanie płynności rynków finansowych oraz płynności Banków, co w ocenie Banku pozytywnie wpłynie na sytuację płynnościową Banku i sektora. W odniesieniu do polskiego sektora bankowego, Minister Finansów rozwiązał bufor ryzyka systemowego. W konsekwencji minimalne wymogi kapitałowe dla Banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym uległy obniżeniu o 2,9 p.p., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy Banku i Grupy ponad wymogi regulacyjne.
Bank wskazuje, że powyższa ocena wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Banku i Grupy została sporządzona w oparciu o najlepszą wiedzę Banku na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Precyzyjne oszacowanie takiego wpływu nie jest obecnie możliwe, a jego skala jest uzależniona w dużej mierze od czynników zewnętrznych, które pozostają poza kontrolą Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR (informacja poufna)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


25.03.2020 - Current Report 9/2020: Impact of the coronavirus
COVID-19 epidemic on activity of Bank Polska Kasa Opieki S.A. and its
capital groupBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the
“Bank”) hereby informs about the impact of the coronavirus COVID-19
epidemic on operating activity, financial results and outlook for the
Bank and its capital group (the “Group”).The Bank and
the Group maintain full business continuity. The Bank and subsidiaries
of the Group have implemented a number of actions in order to ensure
business continuity and reduce the risk of epidemic, with regards to
both its employees and clients using the branch network. A significant
proportion of the Bank’s and the Group’s workforce perform their duties
remotely while customer activity gradually shifts to electronic channels.The
Bank on an individual and consolidated basis maintains good capital and
liquidity position at a level significantly exceeding the minimum
regulatory requirements and currently does not see the impact of the
coronavirus epidemic on its liquidity and capital adequacy.As of the
date of the publication of this current report, the Bank identifies
factors that will have a negative impact on the financial results of the
Bank and the Group in the next quarters of 2020. Recent decisions of
central banks to reduce interest rates, including the decision of the
Monetary Policy Council in Poland to reduce interest rates, will lower
the net financial result of the Group in 2020 by about PLN 200-250
million as a result of lowering the interest margin by about 15 basis
points. This impact will materialize gradually in the next quarters.The
Bank assumes that as a consequence of the epidemic of the coronavirus
COVID-19 economic activity in Poland and globally can decrease, which in
turn can affect customer activity, both retail and corporate, including
those active in international markets, and lower sales dynamic of
financial products by the Bank and the Group. The Bank expects financial
and liquidity situation of part of its clients to worsen in the next
months and, as a consequence, an increase in costs of risk for the
Group, and scale of the increase is currently difficult to estimate. The
above elements will reduce the net financial results and associated
financial indicators. At the same time, the Bank plans to implement
measures to reduce the impact of the above factors on the net financial
results of the Bank and the Group related, among others, to the level of
risk appetite and reduction of operating costs. The Bank continues to
implement a number of operational activities under the strategy “The
Strength of the Polish Bison”, including the digital and operational
transformation.The National Bank of Poland established a package of
measures aimed at maintaining liquidity of financial markets and
liquidity of banks, which in the Bank’s assessment will positively
impact liquidity position of the Bank and banking sector. With regards
to the Polish banking sector, the Minister of Finance waived the
systemic risk buffer. As a consequence, the minimum capital requirements
for the Bank at the individual and consolidated levels decreased by 2.9
pp, further increasing the capital buffers of the Bank and the Group
above regulatory capital requirements.The Bank indicates that the
above assessment of the impact of the COVID-19 coronavirus epidemic on
the activities, financial results and prospects of the Bank and the
Group has been based on the best knowledge of the Bank as at the date of
publication of this current report. Precise estimation of such impact is
not possible at this stage, and its scale depends to a large extent on
external factors that are beyond control of the Bank.Legal basis:Article
17 (1) MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Marek Lusztyn Prezes Zarządu Banku
2020-03-25 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki