ALTA: Wydanie akcji serii G Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

2020-03-11 16:07
publikacja
2020-03-11 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-11
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Wydanie akcji serii G Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alta S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., 3/2020 z dnia 6 marca 2020 r. oraz 4/2020 z dnia 9 marca 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o tym, że w dniu 10 marca 2020 r. na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza zostało zapisanych 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Akcje"), co zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest równoznaczne z wydaniem dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w związku z wydaniem Akcji, nastąpiło nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji, tj. o kwotę 18.000 (osiemnaście tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy Spółki został zatem podwyższony z kwoty 15.212.345 (piętnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć) złotych do kwoty 15.230.345 (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć) złotych.

Po wydaniu Akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 15.230.345 (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć) złotych i dzieli się na 15.230.345 (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, w tym: (i) 1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A (założycielskie), (ii) 1.922.233 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii A, (iii) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, (iv) 2.805.425 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii C, (v) 1.377.120 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D, (vi) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, (vii) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii G.

Akcje imienne serii A (założycielskie) są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi: 21.660.613.

Po wydaniu Akcji wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 582.000 złotych.

Podstawą emisji Akcji jest Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych i wydanych akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-11 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki