REKLAMA

4MOBILITY: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 21 czerwca 2021 r. oraz informacja o uchwałach niepodjętych

2021-06-21 17:25
publikacja
2021-06-21 17:25
Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 21 czerwca 2021 r., w trakcie drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 21 maja 2021 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2021 z dnia 21 maja 2021 roku. Treść uchwał powziętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 10/2021 z dnia 21 maja 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 r. nie podjęło dwóch uchwał objętych porządkiem obrad, co dotyczy projektu uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. oraz projektu uchwały nr 17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Przy każdej podjętej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
Załączniki
20210621_172548_0000134598_0000132700.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki