REKLAMA

Zysk Santandera w IV kw. '19 powyżej oczekiwań

2020-01-29 07:30, akt.2020-01-29 10:08
publikacja
2020-01-29 07:30
aktualizacja
2020-01-29 10:08

Zysk netto należny akcjonariuszom grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 507 mln zł z 788 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 434 mln zł.

/ fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za czwarty kwartał, wahały się od 400,4 mln zł do 476,1 mln zł.

Porównywalność wyników banku za IV kwartał 2019 roku i za cały 2019 roku z poprzednimi okresami jest zaburzona. W IV kwartale bank zawiązał łącznie 266,6 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych i ze zwrotem części opłat z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumpcyjnych. Dodatkowo wynik odsetkowy został obciążony kwotą 100,4 mln zł z tytułu poniesionych kosztów zwrotu opłat przedterminowo spłaconych kredytów.

Dodatkowo w 2019 roku bank zanotował 59,1 mln zł zysku z tytułu rozliczenia sprzedaży Centrum Usług Inwestycyjnych, podczas gdy w 2018 roku zaliczył 419,3 mln zł zysku z finalnego rozliczenia transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska.

W całym 2019 roku zysk netto grupy Santander wyniósł 2,14 mld zł, podczas gdy w 2018 roku był on na poziomie 2,36 mld zł. Bank podał, że w ujęciu porównywalnym jego zysk wzrósł w 2019 roku o 19,8 proc. Wskaźnik ROE wynosi 9,7 proc. (11,2 proc. w ujęciu porównywalnym).

Wstępne wyniki grupy Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 4Q2019 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 1 647,0 1 647 0,0%

Wynik z prowizji 541,7 543 -0,2%

Koszty ogółem 927,8 956 -2,9%

Saldo rezerw -263,6 -289 -8,9%

Zysk netto 507,0 434 16,8%
4Q2019 4Q2018 różnica 3Q2019 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 1 647 1 534 7,4% 1 701 -3,2%
Wynik z prowizji 542 497 8,9% 544 -0,4%
Koszty ogółem 928 917 1,1% 947 -2,0%
Saldo rezerw -264 -370 -28,8% -337 -21,8%
Zysk netto 507 788 -35,7% 626 -19,0%

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.647 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.647 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.625-1.673 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 7 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.

Bank podał, że kwartalna marża odsetkowa netto - po okresie spadków trwających od początku 2018 r. - w 2019 r. odnotowała wzrost, osiągając w IV kwartale 2019 r. 3,58 proc. wobec 3,48 proc. w I kwartale 2019 r. r. Marża ta nie uwzględnia obciążenia wyniku z tytułu odsetek w kwocie 100,4 mln zł na zwrot części opłat z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich.

"Powstała zmiana jest efektem procesu optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkiego tempa wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych)" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że uwzględniając koszty zwrotu opłat z tytułu przedterminowych spłat kredytów konsumenckich, marża odsetkowa netto obniżyła się w IV kwartale do 3,37 proc.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 541,7 mln zł i był także zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 543 mln zł (oczekiwania wahały się od 535 mln zł do 550 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 9 proc. rdr i był na poziomie zbliżonym do III kwartału 2019 roku.

Dochody ogółem grupy w 2019 r. wyniosły 9.484,5 mln zł i były wyższe o 8,8 proc.

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł w 2019 roku 47,3 proc. wobec 43,2 proc. w 2018 r. Porównywalny wskaźnik kosztów do dochodów za 2019 r. wyniósł 43,5 proc. wobec 45,4 proc. za rok poprzedni.

Koszty banku w ostatnim kwartale 2019 roku wyniosły 927,8 mln zł i były o 3 proc. niższe niż oczekiwał rynek (956 mln zł).

Santander podał, że koszty jednorazowe związane z przejęciem wydzielonej części DB oraz zwolnieniami grupowymi wyniosły w 2019 roku 182 mln zł i były 16 mln poniżej planu. Z kolei synergie kosztowe w 2019 r., włączając efekt zwolnień grupowych, wyniosły 112 mln zł wobec planowanych 101 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 263,6 mln zł, podczas gdy analitycy oczekiwali wyższych odpisów na poziomie 289 mln zł. Koszt ryzyka kredytowego w IV kwartale 2019 roku wynosił 0,85 proc., podczas gdy w III kwartale był na poziomie 0,92 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,07 proc., natomiast współczynnik kapitału Tier I wyniósł 15,21 proc.

Trudno jednoznacznie ocenić wpływ wyroku TSUE na orzeczenia sądów

Grupa Santander Bank Polska ocenia, że trudno jest obecnie jednoznacznie ocenić wpływ październikowego orzeczenia TSUE na orzecznictwo w sprawach dotyczących walutowych kredytów hipotecznych, a tym samym dokonać estymacji związanego z nimi ryzyka prawnego - poinformował bank w prezentacji.

"Uwzględniając różne scenariusze rozstrzygnięć sądowych, Grupa Santander Bank Polska tworzy rezerwy na ryzyko prawne dla toczących się postępowań sądowych i będzie na bieżąco śledziła orzecznictwo sądów polskich w tych sprawach, by prawidłowo szacować poziom rezerw, a ponadto utworzyła rezerwy portfelowe w tym zakresie" - napisano w komunikacie.

Rezerwa na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych obciążająca pozostałe koszty operacyjne wyniosła w IV kwartale 2019 roku 173 mln zł, z czego w Santander Bank Polska 149 mln zł, a w Santander Consumer Bank 24 mln zł.

Bank podał,że są to rezerwy portfelowe i uwzględniają 4 scenariusze możliwych rozstrzygnięć sądowych: stwierdzenie, iż klauzule zawarte w umowie kredytowej stanowią niedozwolone postanowienia umowne skutkujące ustaleniem salda kredytu w PLN oraz pozostawienie oprocentowania kredytu w oparciu o stawkę LIBOR, unieważnienie całej umowy kredytowej w związku z identyfikacją klauzul niedozwolonych, a także unieważnienie klauzul zawartych w umowie kredytowej zidentyfikowanych jako niedozwolone w zakresie mechanizmu ustalania różnic kursowych prowadzące do zastosowania kursu średniego NBP oraz odrzucenie roszczenia.

"Mam ambicje, by wynik w 2020 roku poprawić. Nie wiemy jednak, jak będzie się kształtowała sytuacja z wyrokami polskich sądów. Jeśli wyłączymy ten efekt niewiadomej to zakładamy wzrost" – powiedział Gajewski podczas środowej konferencji.

W 2019 roku zysk netto grupy Santander wyniósł 2,14 mld zł, podczas gdy w 2018 roku był on na poziomie 2,36 mld zł.

W IV kwartale 2019 r. rezerwa na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych, obciążająca pozostałe koszty operacyjne, wyniosła w sumie 173 mln zł, z czego w Santander Bank Polska 149 mln zł, a w Santander Consumer Bank 24 mln zł.

Santander spełnia warunki, by wypłacić dywidendę

"Nie zmieniamy naszej strategii jeśli chodzi o dywidendę, zarząd jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie. Dotychczas zawsze wypłacaliśmy dywidendę (...) Spełniamy te warunki, ale jest efekt franków szwajcarskich i musimy się przyjrzeć, jak to będzie wyglądało na dzień wypłaty dywidendy” – powiedział Gajewski.

Rynek oczekiwał wcześniej, że Santander Bank Polska przeznaczyć może na dywidendę 25 proc. zysku za 2019 rok oraz do ok. 540 mln zł zysku niepodzielonego.

W maju 2019 roku akcjonariusze Santandera zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 25 proc. zysku za 2018 rok oraz niepodzielnego zysku za 2016 i 2017 rok, co dało 19,72 zł dywidendy na akcję. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy 50 proc. zysku netto za 2018 rok, czyli kwota 1,08 mld zł trafiła na kapitał rezerwowy, a 25 proc. (542,5 mln zł) zostało pozostawione jako zyski zatrzymane.

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki