REKLAMA

RAFAKO: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

2022-08-05 20:19
publikacja
2022-08-05 20:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 5 sierpnia 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy E003B7 sp. z o.o. - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”) oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („NJGT”) umowy („Umowa”) w przedmiocie świadczenia przez Spółkę Zależną na rzecz NJGT prac eksploatacyjnych oraz koordynacyjnych w odniesieniu do bloku („Blok”) będącego przedmiotem Kontraktu nr 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” łączącego Emitenta i Mostostal Warszawa S.A. jako wykonawcę z NJGT jako zamawiającym.

Istotne postanowienia Umowy obejmują:

1. Zlecenie Spółce Zależnej świadczenia na rzecz NJGT, w okresie od 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku, mających na celu zagwarantowanie bezpiecznej i prawidłowej pracy Bloku, następujących prac:
i. prac eksploatacyjnych rozumianych jako czynności potrzebne do eksploatacji urządzeń, instalacji i innych systemów technologicznych Bloku, a także czynności, o których mowa w §2 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych („Prace Eksploatacyjne”);
ii. prac koordynacyjnych rozumianych jako prace mające na celu koordynację działań pomiędzy podmiotami realizującymi działania na Bloku mające na celu prawidłową eksploatację Bloku („Prace Koordynacyjne”);
(Prace Eksploatacyjne i Prace Koordynacyjnie łącznie „Prace Eksploatacyjne i Koordynacyjne”);
2. Uzgodnienie, iż Prace Eksploatacyjne i Koordynacyjne dotyczą następujących układów/elementów Bloku: (i) kotłownia; (ii) maszynownia; (iii) elektrofiltr, z wyłączeniem instalacji odpopielania; (iv) instalacja odsiarczania spalin (IOS); (v) chłodnia kominowa; (vi) pompownia wody chłodzącej oraz (vii) branża elektryczna i AKPiA, z wyłączeniem obowiązków NJGT określonych w Umowie;
3. Potwierdzenie, iż Umowa nie zmienia statusu NJGT jako wytwórcy energii elektrycznej w Bloku, a także jako podmiotu uprawnionego do czerpania przychodów z pracy Bloku;
4. Uzgodnienie łącznego wynagrodzenia Spółki Zależnej z tytułu wykonania Prac Eksploatacyjnych i Koordynacyjnych w okresie od 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku w łącznej wysokości 7.499.000,000 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100) netto;
5. Zastrzeżenie kar umownych, nieodbiegających od kar umownych zastrzeganych w tego typu umowach, co Umowa, a w tym kary umownej w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Spółki Zależnej netto z Umowy, do której zapłaty Spółka Zależna będzie zobowiązana w przypadku odstąpienia od, lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki Zależnej, a także odstąpienia od, lub wypowiedzenia przez Spółkę Zależną Umowy bez uzasadnionej przyczyny;
6. Określenie limitu odpowiedzialności Stron z Umowy niezależnie od podstawy prawnej roszczenia (w tym kar umownych i odszkodowań) na poziomie kwoty stanowiącej równowartość 50% łącznego wynagrodzenia Spółki Zależnej netto z Umowy;
7. Zastrzeżenie, dla każdej ze Stron Umowy, prawa do jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
8. Przyznanie NJGT prawa do zawieszenia z ważnych powodów, w całości lub części wykonania przedmiotu Umowy na określony czas, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych;
9. Potwierdzenie przez Strony, iż na dzień podpisania Umowy, nie występują żadne okoliczności związane z COVID-19 lub wojną w Ukrainie, które uniemożliwiałyby lub utrudniałyby prawidłową realizację Umowy.

W pozostałym zakresie, postanowienia Umowy nie odbiegają zasadniczo od warunków rynkowych, stosowanych dla tego typu umów, co Umowa. Umowa, zgodnie z jej treścią, weszła w życie z chwilą jej podpisania, jednak z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2022 roku.

W Umowie, jej Strony wyraziły intencję, aby docelowo Umowa obowiązywała na czas nieokreślony, jednak na dzień sporządzenia tego raportu bieżącego, jak wskazano powyżej, udzielone Spółce Zależnej zlecenie dotyczy okresu od 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku.

Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż Umowa została zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2022-08-05 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki