REKLAMA

RAFAKO: Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty.

2021-01-11 23:25
publikacja
2021-01-11 23:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-11
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 30 maja 2018 r. informującego o zawarciu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („Zamawiający”) umowy, której przedmiotem była generalna realizacja inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty wraz z infrastrukturą towarzyszącą” („Umowa”), a także raportów bieżących nr 64/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. o otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz nr 66/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku o przekazaniu stanowiska Emitenta wobec ww. oświadczenia Zamawiającego, niniejszym informuje, że Spółka otrzymała informację o złożeniu przez Zamawiającego do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. żądań (i) wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy nr 280000147245 w wysokości 15.222.720,75 PLN oraz (ii) wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki nr 280000169992 w wysokości 5.000.000 PLN i (iii) wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki nr 280000169762 w wysokości 7.000.000 PLN PLN.

Przedmiotowe gwarancje zostały udzielone na rzecz Zamawiającego, a na zlecenie Emitenta, w związku z postanowieniami Umowy. Termin wypłaty z obu gwarancji wynosi siedem (7) dni od dnia otrzymania żądania wypłaty.

Emitent w dalszym ciągu kwestionuje w całości prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, zastrzegając w związku z tym nieskuteczność naliczenia przez Zamawiającego kary umownej oraz żądania zwrotu zaliczki, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w RB 66/2020.

Niezależnie od wyżej wymienionych twierdzeń, w ocenie Zarządu Emitenta wierzytelność Zamawiającego dotycząca żądania zwrotu zaliczki z mocy prawa stanowi wierzytelność układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta. W pozostałym zakresie, Emitent podejmuje czynności celem weryfikacji przedmiotu oraz charakteru roszczenia objętego żądaniem wypłaty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-11 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2021-01-11 Ewa Porzucek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki