REKLAMA

Przestępstwa fakturowe, za które możesz zostać ukarany

2013-12-14 06:00
publikacja
2013-12-14 06:00
Przestępstwa fakturowe, za które możesz zostać ukarany
Przestępstwa fakturowe, za które możesz zostać ukarany
fot. Fuse / / thinkstock

W związku z nowelizacją ustawy o VAT w 2014 roku, rozszerzone zostanie grono podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur. Do czynnych podatników VAT dołączą w tym zakresie podatnicy VAT zwolnieni, którzy zyskają prawo, a czasami wręcz obowiązek sporządzenia takiego dokumentu na żądanie nabywcy.

Przestępstwa fakturowe 2014
Źródło: Thinkstock

Uchybienia w zakresie wystawiania faktur skutkują i będą skutkowały odpowiedzialnością karną skarbową w zakresie tzw. czynów fakturowych.

Kto jest zobowiązany do wystawienia faktury?

Fakturę wystawia co do zasady czynny podatnik VAT, w sytuacji, gdy dokonuje on sprzedaży na rzecz firm, instytucji, stowarzyszeń, fundacji itp. Kiedy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności, dokument taki wystawia się jedynie na jej żądanie.

Obecnie przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni  (czyli podmioty, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł) również mogą wystawiać faktury, jednak od nowego roku nastąpi modyfikacja przepisów w tym zakresie.

faktury 2014 » Terminy wystawiania faktur w 2014 roku

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług, od 2014 roku prawo do wystawiania faktur będą mieli wszyscy podatnicy VAT zwolnieni. Art. 106b ust. 2 ustawy o VAT wskazuje wprawdzie, że ”podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.” Jednak już w ust. 3 zaznaczono, że obowiązek taki wystąpi przy zgłoszeniu żądania przez nabywcę towaru lub usługi. Należy przy tym zaznaczyć, iż faktura wystawiana przez podatnika VAT zwolnionego będzie różnić się od faktury podatnika czynnego (w zakresie zawieranych na niej danych).

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Typy czynów zabronionych związanych z fakturowaniem

Kodeks karny skarbowy przewiduje sześć typów czynów zabronionych związanych z fakturami:
●    niewystawienie faktury,
●    wystawienie faktury w sposób wadliwy,
●    odmowa wydania faktury,
●    wystawienie faktury w sposób nierzetelny,
●    posługiwanie się fakturą wydaną w sposób nierzetelny,
●    nieprzechowywanie wystawionej lub otrzymanej faktury.

Niewystawienie faktury a odmowa wystawienia faktury

Sprawcą czynu niewystawienia faktury jest osoba zobligowana do wystawienia faktury, a więc zasadniczo podatnik VAT czynny. Jednak podmiotem tym może być również osoba, która na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi podatnika podatku VAT, np. księgowa, czy też pracownik podatnika. Sama czynność niewystawienia faktury polega na niesporządzeniu tego dokumentu w ogóle, mimo iż istniał taki obowiązek.

Z kolei sprawcą odmowy wydania faktury może być jedynie podatnik VAT, zobowiązany do wystawienia i przekazania takiego dokumentu nabywcy. Nie ma znaczenia, w jaki sposób sprzedawca odmówił - za pomocą słowa, gestu, na piśmie - ważne jest, że nie chce on wystawić faktury.

Tego typu czyny zabronione mogą zostać popełnione wyłącznie umyślnie i są zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych.

Faktura wystawiona w sposób wadliwy a nierzetelne wystawienie faktury

Również w przypadku tych dwóch czynów zabronionych, podmiotem może być zarówno podatnik, jak i osoba przez niego upoważniona.

Wystawienie faktury w sposób wadliwy to nic innego, jak sporządzenie tego dokumentu w sposób niezgodny z przepisami. Dowód taki nie spełnia wymagań dotyczących obligatoryjnych elementów, jakie powinny się na nim znaleźć.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż od stycznia 2014 roku faktura wystawiana przez czynnego podatnika VAT powinna zawierać:
●    datę wystawienia,
●    kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
●    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
●    numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
●    numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
●    datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
●    nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
●    miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
●    cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
●    kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
●    wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
●    stawkę podatku,
●    sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
●    kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
●    kwotę należności ogółem.

e-faktura » E-faktura - innowacja, która ma uszczęśliwić przedsiębiorców

Natomiast przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia w VAT, którzy transakcję sprzedaży potwierdzą fakturą, wystawią ten dokument z nieco innymi elementami. W art. 106e ust.4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wskazano, że w takim przypadku faktura nie zawiera:
●    stawki podatku,
●    sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
●    kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Dodatkowo, zgodnie z zapisem w art. 106e ust. 1 pkt 19, faktura powinna zawierać “w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 – wskazanie:
●    przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
●    przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
●    innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia”.

W związku z powyższym, każda faktura, która nie będzie zawierała któregoś ze wskazanych wyżej elementów, będzie uznana za dokument sporządzony w sposób wadliwy.

Nierzetelne wystawienie faktury oznacza natomiast sporządzenie dokumentu, który nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy (np. podanie innej ilości towarów, innych danych zbywcy i nabywcy etc.). Nierzetelną fakturą będzie również tzw. pusta faktura, a więc obrazująca zdarzenie, które w rzeczywistości w ogóle nie miało miejsca.

Różnica między fakturą wystawioną w sposób wadliwy oraz sporządzoną w sposób nierzetelny dotyczy również kary, jaka może zostać nałożona na podatnika. W pierwszym przypadku jest to grzywna w wysokości do 180 stawek dziennych, w drugim - nawet do 240 stawek dziennych.

Posługiwanie się fakturą nierzetelną

Sprawcą posługiwania się nierzetelną fakturą jest podatnik, ponieważ tylko on może posługiwać się fakturą dla celów podatkowych. Jednak podmiotem ponoszącym odpowiedzialność w takim wypadku może być zarówno wystawca nierzetelnej faktury, jak i jej odbiorca, ponieważ posługiwaniem się jest każde zachowanie polegające na wykorzystaniu dokumentu jako dowodu potwierdzającego zdarzenie gospodarcze. Przede wszystkim chodzi tu o wprowadzenie faktury jako dowodu zewnętrznego do urządzeń księgowych podatnika.

Za tego typu czyn zabroniony podatnik może zostać ukarany grzywną w wysokości do 240 stawek dziennych.

Nieprzechowywanie wystawionej lub otrzymanej faktury


faktura » Dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

Sprawcą czynu nieprzechowywania wystawionej lub otrzymanej faktury może być podatnik lub osoba przez niego upoważniona do dokonywania czynności związanych z przechowywaniem faktur, np. biuro rachunkowe.

Czynność ta polega na nieprzechowywaniu (w ogóle, a nie w innym miejscu - pomieszczeniu) wystawionej lub otrzymanej faktury w czasie do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Omawiane przestępstwo skarbowe może być popełnione wyłącznie umyślnie i jest zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych.

Co ważne, wszystkie omówione wyżej przestępstwa fakturowe mogą przybrać postać wykroczenia skarbowego, jeżeli zaistnieje tzw. wypadek mniejszej wagi. Pod pojęciem wypadku mniejszej wagi rozumie się dwie sytuacje:
●    w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - czyn zabroniony zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności, gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu (tj. pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu), a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowo-prawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach albo
●    sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości (tj. dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia), czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie.

Autor: Andrzej Lazarowicz, specjalista ds. prawa podatkowego wfirma.pl

Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~endi
A po jakim czasie te przestępstwa przedawniają się ? bo są różne terminy

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki