REKLAMA

PROTEKTOR: Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. oraz o treści uchwał Walnego Zgromadzenia.

2022-12-01 18:23
publikacja
2022-12-01 18:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_podjetych_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_projektow_niepodjetych_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-01
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. oraz o treści uchwał Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), niniejszym informuje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2022 r. („NWZ”).

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W toku odbytych obrad NWZ odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów planowanego porządku obrad:

(i) pkt. 5 – „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki” oraz

(ii) pkt. 6 – „Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu NWZ.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tresc podjetych uchwal.pdfTresc podjetych uchwal.pdf Treść podjętych uchwał
Tresc projektów niepodjetych uchwal.pdfTresc projektów niepodjetych uchwal.pdf Treść projektów niepodjętych uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-01 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2022-12-01 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2022-12-01 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki