REKLAMA

PLAYWAY S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PlayWay S.A. w dniu 20 czerwca 2022 r.

2022-06-20 17:40
publikacja
2022-06-20 17:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PLW_RB_11_2022_dot._uchwal_ZWZ_-_uchwaly_ZWZ_z_zalacznikiem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-20
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PlayWay S.A. w dniu 20 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 20 czerwca 2022 roku wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Spółka informuje, że:
1) wobec faktu, iż głosy na ZWZ liczone były przy użyciu systemu komputerowego, ZWZ podjęło decyzję o:
a) odstąpieniu od rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
b) odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęło uchwałę w sprawie rezygnacji z wyboru tej Komisji;
2) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte, przy czym w odniesieniu do punktu 12 podpunktu 11 porządku obrad poddana pod głosowanie i podjęta została uchwała w treści zaproponowanej przez Zarząd, wobec czego głosowanie nad uchwałą w treści zaproponowanej przez Radę Nadzorczą stało się bezprzedmiotowe;
3) do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
PLW RB 11_2022 dot. uchwał ZWZ - uchwały ZWZ z załącznikiem.pdfPLW RB 11_2022 dot. uchwał ZWZ - uchwały ZWZ z załącznikiem.pdf Uchwały podjęte na ZWZ PlayWay S.A. z 20.06.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-20 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki