REKLAMA

Ulgi covidowe w PIT. Oddałeś osocze czy przekazałeś darowiznę – sprawdź, jak zmniejszyć podatek

2022-03-25 06:00
publikacja
2022-03-25 06:00
Ulgi covidowe w PIT. Oddałeś osocze czy przekazałeś darowiznę – sprawdź, jak zmniejszyć podatek
Ulgi covidowe w PIT. Oddałeś osocze czy przekazałeś darowiznę – sprawdź, jak zmniejszyć podatek
fot. Anna Gawlik / / Shutterstock

Zanim wyślesz deklarację podatkową za 2021 r., zweryfikuj, czy nie nabyłeś w ubiegłym roku prawa do odliczeń i ulg covidowych. Są to m.in. darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 czy z oddaniem osocza. Sprawdzamy, kto może skorzystać z dodatkowych ulg podatkowych w rocznym rozliczeniu PIT.

Już kolejny rok obowiązują specjalne ulgi podatkowe wprowadzone z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Przypominamy, jakie rodzaje darowizn można odpisać w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego oraz ich limity w stosowaniu.

Ulgi covidowe – dla kogo?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które przekazały darowizny zarówno te w formie gotówkowej, jak i rzeczowej na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, na które przekazane środki można odliczyć w ramach ulgi covidowej. Są to: 

 • podmioty, które wykonują działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 (od 1 stycznia do 8 marca 2021 roku),
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisanym do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (od 9 marca 2021 roku),
 • Agencja Rezerw Materiałowych (od 23 lutego 2021 roku Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych) z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralna Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Z ulgi covidowej w rozcznym rozliczeniu PIT mogą skorzystać osoby, które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli według stawki 17 proc. lub 32 proc.), dochody opodatkowane podatkiem liniowym (czyli stawką 19 proc.) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Dokumenty niezbędne do odliczenia darowizny związanej z koronawirusem

Ulgi podatkowe wprowadzone z powodu pandemii COVID-19 należy odpowiednio udokumentować. Podatnik korzystający z odliczenia darowizny musi posiadać:

 • dowód wpłaty na rachunek obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej. Brak dowodu wyklucza możliwość dokonania odliczenia,
 • dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub krew albo osocze,
 • zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi lub osocza – w przypadku krwiodawców i honorowych dawców osocza.

Ustawodawca przewidział limity w stosowaniu ulg covidowych. Uzależnione są od daty, w której odbyło się przekazanie darowizny. Podatnicy, którzy przekazali środki w terminie od 1 stycznia do 31 marca, mogą odliczyć kwotę, która odpowiada 150 proc. wartości darowizny. Natomiast osoby, które przekazały darowiznę od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, odliczają kwotę, która odpowiada 100 proc. wartości darowizny.

Jak rozliczyć darowiznę?

Odliczenia można dokonać we wspólnym zeznaniu małżonków, jak i przy rozliczeniu indywidualnym. Przedmiotem mogą być zarówno towary czy prawa majątkowe (według wartości brutto z nieodliczonym VAT). Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny niepieniężnej - dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej: w deklaracjach PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37. Nie ma możliwości odliczać darowizn od przychodów giełdowych (PIT-38) oraz od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39). Aby skorzystać z odliczenia darowizny, należy wypełnić i dołączyć do zeznania załącznik PIT/O. Wypełniając PIT-36, PIT-36L i PIT-28, pamiętać należy, że odliczeniu nie podlegają darowizny przedsiębiorstwa w spadku.

Darowizna w rocznym PIT lub przy obliczaniu zaliczek

Darowiznę odliczać można w rocznym PIT, ale również przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy u podatników, którzy samodzielnie to robią. W przypadku sporządzających PIT-28 odliczenia z tytułu darowizn podatnik może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wpłacanego w trakcie roku podatkowego, a zatem również przy opłacaniu go miesięcznie lub kwartalnie.

Darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID

Przedmiotem darowizny dokonanej w związku z pandemią koronawirusa mogą być komputery przenośne (laptopy lub tablety) przekazywane na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego, nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom. Odliczenia darowizny sprzętu komputerowego można dokonać w deklaracji rocznej PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz PIT-37. Darowizny komputerów można dokonać na rzecz:

 • organów prowadzących placówki oświatowe,
 • organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Przez placówkę oświatową wymienioną powyżej należy rozumieć:

 1. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 2. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 3. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 4. uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 5. placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 6. przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;
 7. szkoły:
 • podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego,
 • ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
 • artystyczne.

Ulga podatkowa za oddanie osocza w PIT

Ulga z tytułu oddania osocza przez odrowieńców dotyczy osób, które przeszły zakażenie COVID-19 i zdecydowały się w ubiegłym roku oddać honorowo osocze. Aby móc skorzystać z odliczenia, trzeba zadbać o zaświadczenie, z którego będzie wynikać ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Ulgę na darowiznę krwi podatnik wykazuje w załączniku do PIT rocznego, tj. PIT/O.

Prawo do ulgi będą mieć te osoby, które osocze oddały honorowo do końca roku 2021 r.

Wysokość ulgi podatkowej obliczamy, mnożąc ilość faktycznie oddanego osocza przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Taka cena została ustalona przez ministra zdrowia w rozporządzenie z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanego osocza - w ciągu roku można oddać maksymalnie 25 litrów.

Jak obliczyć ulgę?

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, to wartość brutto pomniejszasz o tę część podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Pamiętaj, że wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. „Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym.

Wyłączenia

Podatnik nie odliczy darowizn, którą przekazał na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli przekazane środki:

 • zaliczył do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczył od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczył od dochodu na podstawie ustawy PIT,
 • zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • odliczył na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT i art. 11 ustawy o ryczałcie.

Warto pamietać, że kwoty, które nie zostały odliczone w zeznaniu podatkowym - ponieważ podatnik nie miał wystarczających dochodów (przychodów) - nie mogą zostać odliczone w kolejnych latach.

DF/EC

Źródło:
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2021

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki