REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: wyniki finansowe

2023-05-23 21:15
publikacja
2023-05-23 21:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_PGE_GK_Q1_2023_raport_finansowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PGE_GK_Q1_2023_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_PGE_CG_Q1_2023_financial_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PGE_CG_Q1_2023_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 27 208 16 897 5 788 3 636
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 2 343 1 550 498 334
III. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 2 361 1 389 502 299
IV. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 1 811 1 062 385 229
V. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 724 1 022 367 220
VI. Całkowite dochody 1 423 1 400 303 301
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 828 1 281 -1 453 276
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 645 -913 -350 -196
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 347 -978 1 138 -210
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 126 -610 -665 -131
XI. Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,77 0,55 0,16 0,12
XII. Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,77 0,55 0,16 0,12
XIII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 2 243 712 994 1 869 760 829 2 243 712 994 1 869 760 829
XIV. Aktywa trwałe 72 417 71 732 15 489 15 295
XV. Aktywa obrotowe 48 016 34 027 10 270 7 255
XVI. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 19 19 4 4
XVII. Aktywa razem 120 452 105 778 25 762 22 554
XVIII. Kapitał własny 55 851 54 383 11 945 11 596
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 54 918 53 538 11 746 11 416
XX. Kapitał podstawowy 19 184 19 184 4 103 4 090
XXI. Zobowiązania długoterminowe 19 593 16 099 4 191 3 432
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 008 35 296 9 626 7 526
XXIII. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 243 712 994 2 243 712 994 2 243 712 994 2 243 712 994
XXIV. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,48 23,86 5,24 5,09
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,48 23,86 5,24 5,09
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 21 703 10 640 4 617 2 290
XXVII. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 598 511 127 110
XXVIII. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 873 561 186 121
XXIX. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 704 456 150 98
XXX. Całkowite dochody 606 614 129 132
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 470 -1 896 -1 164 -408
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 876 1 995 -825 429
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 034 -796 1 071 -171
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4 312 -697 -917 -150
XXXV. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,31 0,24 0,07 0,05
XXXVI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,31 0,24 0,07 0,05
XXXVII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 2 243 712 994 1 869 760 829 2 243 712 994 1 869 760 829
XXXVIII. Aktywa trwałe 35 782 35 880 7 653 7 650
XXXIX. Aktywa obrotowe 33 405 29 897 7 145 6 375
XL. Aktywa razem 69 187 65 777 14 798 14 025
XLI. Kapitał własny 48 342 47 736 10 339 10 178
XLII. Kapitał podstawowy 19 184 19 184 4 103 4 090
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 8 777 5 397 1 877 1 151
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 068 12 644 2 581 2 696


Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o
ile nie wskazano inaczej.Powyższe dane finansowe zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów oraz kapitałów i zobowiązań – według
średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca
2023 roku - 4,6755 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 EUR/PLN.


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2023 roku do 31 marca 2023 roku – 4,7005 EUR/PLN; dla okresu od 1
stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku - 4,6472 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_PGE_GK_Q1_2023_raport_finansowy.pdf1_PGE_GK_Q1_2023_raport_finansowy.pdf Raport finansowy za I kw. 2023 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz kwartalną informację finansową PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
2_PGE_GK_Q1_2023_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf2_PGE_GK_Q1_2023_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za I kw. 2023 r.
1_PGE_CG_Q1_2023_financial_report.pdf1_PGE_CG_Q1_2023_financial_report.pdf Financial report for the first quarter of 2023 containing consolidated quarterly financial statements of PGE Capital Group and quarterly financial information for PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_PGE_CG_Q1_2023_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf2_PGE_CG_Q1_2023_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf Management Board's report on activities of PGE Capital Group in the first quarter of 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-23 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2023-05-23 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki