REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: wyniki finansowe

2022-11-22 18:37
publikacja
2022-11-22 18:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_PGE_GK_Q3_2022_raport_finansowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PGE_GK_Q3_2022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_PGE_CG_Q3_2022_financial_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PGE_CG_Q3_2022_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 51 980 32 892 11 088 7 216
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 5 059 4 130 1 079 906
III. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 4 888 4 038 1 043 886
IV. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 3 926 3 264 837 716
V. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 942 3 251 841 713
VI. Całkowite dochody 5 130 3 716 1 094 815
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 529 7 805 1 819 1 712
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 642 -3 054 -990 -670
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 177 -677 251 -149
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 064 4 074 1 080 894
XI. Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,88 1,74 0,40 0,38
XII. Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,88 1,74 0,40 0,38
XIII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 2 091 666 509 1 869 760 829 2 091 666 509 1 869 760 829
XIV. Aktywa trwałe 68 656 66 239 14 098 14 402
XV. Aktywa obrotowe 29 495 22 714 6 057 4 938
XVI. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 13 13 3 3
XVII. Aktywa razem 98 164 88 966 20 158 19 343
XVIII. Kapitał własny 56 616 48 291 11 626 10 499
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 55 846 47 494 11 468 10 326
XX. Kapitał podstawowy 19 184 19 165 3 939 4 167
XXI. Zobowiązania długoterminowe 16 488 18 878 3 386 4 104
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 25 060 21 797 5 146 4 739
XXIII. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 243 712 994 1 869 760 829 2 243 712 994 1 869 760 829
XXIV. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,89 25,40 5,11 5,52
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,89 25,40 5,11 5,52
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 25 812 16 112 5 506 3 534
XXVII. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 930 551 198 121
XXVIII. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 3 046 1 836 650 403
XXIX. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 2 790 1 699 595 373
XXX. Całkowite dochody 3 069 1 948 655 427
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 206 1 000 -684 219
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 053 3 691 1 291 810
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 354 -1 077 289 -236
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 201 3 614 896 793
XXXV. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,33 0,91 0,28 0,20
XXXVI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,33 0,91 0,28 0,20
XXXVII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 2 091 666 509 1 869 760 829 2 091 666 509 1 869 760 829
XXXVIII. Aktywa trwałe 35 481 36 929 7 286 8 029
XXXIX. Aktywa obrotowe 26 744 27 881 5 492 6 062
XL. Aktywa razem 62 225 64 810 12 778 14 091
XLI. Kapitał własny 47 551 41 302 9 764 8 980
XLII. Kapitał podstawowy 19 184 19 165 3 939 4 167
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 5 691 7 144 1 169 1 553
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 983 16 364 1 845 3 558


Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o
ile nie wskazano inaczej.

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2022 roku -
4,8698 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 EUR/PLN,


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2022 roku do 30 września 2022 roku – 4,6880 EUR/PLN; dla okresu od 1
stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku - 4,5585 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_PGE_GK_Q3_2022_raport_finansowy.pdf1_PGE_GK_Q3_2022_raport_finansowy.pdf Raport finansowy za III kw. 2022 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz kwartalną informację finansową PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
2_PGE_GK_Q3_2022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf2_PGE_GK_Q3_2022_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za III kw. 2022 r.
1_PGE_CG_Q3_2022_financial_report.pdf1_PGE_CG_Q3_2022_financial_report.pdf Financial report for the third quarter of 2022 containing consolidated quarterly financial statements of PGE Capital Group and quarterly financial information for PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_PGE_CG_Q3_2022_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf2_PGE_CG_Q3_2022_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf Management Board's report on activities of PGE Capital Group in the third quarter of 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
2022-11-22 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki