REKLAMA

LENA LIGHTING: Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2022 i 2023

2022-06-08 15:01
publikacja
2022-06-08 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-08
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2022 i 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 08 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę - po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023.
Wybranym podmiotem jest spółka B-think Audit Sp. z o.o , z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Św. Michała 43, wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4063.
Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. i Grupy Kapitałowej Lena Lighting za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. i od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. Umowa będzie obejmowała swoim zakresem również ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rad nadzorczej przez biegłego rewidenta za wymienione powyżej lata oraz sprawdzenie taksonomii sprawozdań.

W związku z przyjętą polityką wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza w swoim wyborze kierowała się następującymi przesłankami i zwróciła szczególną uwagę na:
1. Konieczność zachowania bezstronności i niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta;
2. Doświadczenie firmy audytorskiej w zakresie ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3. Dostępność Audytora, kulturę pracy oraz możliwości zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług;
4. Zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego);
5. Zawarcie pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy, z uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-08 Joanna Rybak-Schrödter Dyrektor Finansowy
2022-06-08 Tomasz Wencławek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki