REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

2022-04-27 08:02
publikacja
2022-04-27 08:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220427_ESPI_13_ZWZ_27-05-2022_1_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20220427_ESPI_13_ZWZ_27-05-2022_2_UCHWALY_ZWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 maja 2022 roku na godzinę 11.00 w Hotelu Omega w Olsztynie, adres: Omega Hotel Sp. z o.o., ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A za rok obrotowy 2021, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone za rok 2021 (sprawozdanie sporządzane po raz drugi).
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022 – 2025).
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025).
15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022 – 2025) z tytułu pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Przedstawienie stanowiska Zarządu na temat przyjętych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 adresowanych do Walnego Zgromadzenia.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki
Plik Opis
20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2022.pdf20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2022.pdf 20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_2022
20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 2_UCHWAŁY ZWZ_2022.pdf20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 2_UCHWAŁY ZWZ_2022.pdf 20220427 ESPI 13 ZWZ 27-05-2022 2_UCHWAŁY ZWZ_2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki