REKLAMA

KOMPUTRONIK S.A.: Sprostowanie do raportu bieżącego nr 28/2022

2022-09-28 15:00
publikacja
2022-09-28 15:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022 K
Data sporządzenia: 2022-09-28
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Sprostowanie do raportu bieżącego nr 28/2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent lub Spółka] przekazuje do wiadomości publicznej sprostowanie do raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 28 września 2022 r.

Sprostowanie dotyczy informacji w zakresie rozpoczęcia biegu terminu na wniesienie zażalenia na wydane postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta. Przyczyną korekty jest omyłkowe wskazanie, iż „Dwutygodniowy termin na wniesienie zażalenia należy liczyć od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem, a w przypadku braku wniosku o uzasadnienie od dnia obwieszczenia postanowienia.”, podczas gdy termin na wniesienie zażalenia nie może rozpocząć biegu bez uprzedniego wniosku o uzasadnienie wydanego postanowienia, przy czym złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia jest niezbędne dla wniesienia zażalenia na postanowienie.

Wobec powyższego pełna skorygowana treść raportu bieżącego nr 28/2022 ma brzmienie jak poniżej:Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent lub Spółka] informuje, iż po przeprowadzeniu w dniu 28 września 2022 r. rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta sąd restrukturyzacyjny w tym samym dniu wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Emitenta, oddalając jednocześnie zastrzeżenia Urzędu Skarbowego złożone przeciwko układowi. Wyżej wskazane postanowienie zawiera w swojej sentencji treść układu oraz podlega obwieszczeniu.Zgodnie z dyspozycją art. 165 ust. 7 prawa restrukturyzacyjnego na wydane przez sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie dwóch tygodni do sądu okręgowego. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia można zaś złożyć w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia (dotyczy wierzycieli). Dwutygodniowy termin na wniesienie zażalenia należy liczyć od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny, postępowanie restrukturyzacyjne jest zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji postanowień układu. Niniejszy raport publikowany jest w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku oraz raportu bieżącego 14/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, w których to raportach  Emitent informował o wynikach głosowania nad układem Emitenta, wydaniu postanowień w przedmiocie przyjęcia układu dla Emitenta oraz o dalszych etapach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, w którym to raporcie Emitent informował o wyznaczeniu na dzień 28 września 2022 r. terminu rozprawy celem zatwierdzenia przez sąd układu Emitenta.Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.  

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki