REKLAMA

Jedziesz na wakacje z biurem podróży? Nie zapomnij o umowie

2013-08-31 06:18
publikacja
2013-08-31 06:18

Planowanie wakacyjnych wyjazdów to duża przyjemność, jednak marzenia nie zawsze pokrywają się z późniejszą urlopową rzeczywistością. Biura podróży prześcigają się w liczbie propozycji, a konsumenci - kuszeni kolorowymi biuletynami opisującymi dziesiątki czekających na nich atrakcji - wciąż zapominają o dokładnym sprawdzeniu wybranej przez siebie oferty. A przecież bardzo często słyszy się o niezgodnych z prawem działaniach biur podróży, które zamiast zadbać o swoich klientów, rujnują ich wakacyjny wypoczynek.

Konsumenci nie pozostają jednak bezbronni w walce z nieuczciwymi biurami podróży. Są coraz bardziej świadomi swoich praw i coraz odważniej je egzekwują.

Program wycieczki niezgodny z deklarowanym w umowie, nagła zmiana standardu hotelu lub pokoi hotelowych, konieczność uiszczenia dodatkowych opłat, o których wcześniej nie było mowy - to tylko niektóre problemy, z którymi przychodzi stawić czoła na wakacjach. Na szczęście ryzyko nieudanego wypoczynku można zminimalizować, dzięki znajomości praw konsumenta i przestrzeganiu kilku prostych zasad.

Reklama

Dobry rekonesans

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wybrane biuro podróży jest podmiotem legalnie działającym na polskim rynku. Informacje na ten temat znajdziemy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Warto również zasięgnąć opinii rodziny, przyjaciół i znajomych oraz – za pośrednictwem internetu - innych osób, które już skorzystały z oferty biura podróży. Każdego roku sezon wakacyjny zaczyna się od powtarzających się w mediach informacji o bankructwach biur podróży, dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy koniecznie należy skontrolować kondycję finansową biura, z którego usług chcemy skorzystać. Najłatwiej to zrobić sprawdzając bazę danych Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. Pamiętajmy, że po podpisaniu umowy z biurem podróży, jesteśmy zabezpieczeni przez ustawodawcę, który wprowadził zmiany w przepisach określających zasady świadczeń usług turystycznych. W sytuacji niewypłacalności organizator jest zobowiązany do pokrycia kosztów powrotu oraz zwrotu wpłaconych przez konsumenta środków: w całości lub częściowo - jeżeli w ogóle nie dojdzie do zaplanowanego wyjazdu.

Jeszcze przed spakowaniem walizek, dobrze jest odwiedzić Urząd Marszałkowski, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń wykupionych przez dane biuro podróży. Niezależnie od wyniku dociekań, warto zainwestować w dodatkowe ubezpieczenie indywidualne, które zwiększy poczucie bezpieczeństwa na wakacjach.

Kiedy już zapadnie decyzja co do wyboru konkretnej oferty danego biura podróży, nie wolno zwlekać z bardzo dokładną lekturą regulaminu wycieczki. Najwięcej uwagi należy poświęcić wszelkim zapisom dotyczącym ograniczeń odpowiedzialności organizatora wyjazdu - w przyszłości mogą one komplikować ewentualne dochodzenie roszczeń. Dokonując analizy umowy oraz regulaminu udziału w wycieczce, warto raz jeszcze sięgnąć po katalog – bardzo często zawiera on istotne informacje, regulujące zasady obowiązujące podczas wakacyjnego wyjazdu.

Umowa z biurem podróży

Oddzielny i obszerny temat to umowa z biurem podróży. Jest ona obwarowana szeregiem zasad rangi ustawowej. W myśl art. 14 ustawy o usługach turystycznych - umowa między biurem podróży a jego klientem musi być zawarta w formie pisemnej. Powinna ona zawierać szczegółowe dane dotyczące organizatora turystyki: numer wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię, nazwisko oraz funkcję pełnioną przez sygnatariusza umowy. Ponadto, musi ona określać miejsce pobytu klientów: położenie, charakter, rodzaj i kategorię danego obiektu hotelarskiego (zgodnie z przepisami kraju pobytu) lub szczegółowy opis wyposażenia obiektów (jeśli nie zalicza się ich do rodzajów i kategorii). Istnieje także obowiązek doprecyzowania w umowie trasy wycieczki, charakteru, rodzaju i kategorii środka transportu oraz daty, godziny i miejsca wyjazdu oraz planowanego powrotu. Umowa powinna także uwzględniać informację o liczbie i rodzaju gwarantowanych posiłków, a także szczegółowe programy zwiedzania. Cena imprezy turystycznej, której dotyczy umowa powinna być podana z wyszczególnieniem wszelkich należności, podatków i opłat. Konieczne jest również sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny. W kolejnych postanowieniach umowy należy dookreślić sposób zapłaty, rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów (wraz z nazwą i adresem ubezpieczyciela), a także termin pisemnego powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (jeżeli realizacja usług jest od nich uzależniona). – W umowie z biurem podróży nie może zabraknąć zapisów odnoszących się do sposobu i terminu zgłaszania reklamacji - związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osób, które z nim współpracują. Nie należy także zapominać o uzgodnieniach stron, co do wymagań specjalnych, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które uzyskał zgodę. W treści umowy znaleźć muszą się również jej podstawy prawne oraz informacja o konsekwencjach prawnych z niej wynikających.

Obowiązkiem osoby, która zawarła z konsumentem umowę o świadczeniu usług turystycznych, jest niezwłoczne przekazanie klientowi jedengo egzemplarza tej umowy. Konsument ma pełne prawo żądać od organizatora wycieczki pisemnego potwierdzenia posiadania gwarancji, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w wypadkach określonych ustawą, lub pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z umowy ubezpieczenia.

Zmiana warunków umowy

W sytuacji, kiedy – z niezależnych od siebie przyczyn - organizator wycieczki jest zmuszony do zmiany warunków umowy z konsumentem, musi go o tym niezwłocznie poinformować. Można wówczas przystać na proponowaną zmianę umowy, albo odstąpić od niej i domagać się natychmiastowego zwrotu wszystkich wpłaconych świadczeń, bez konieczności zapłaty kary umownej. O swojej decyzji konsument powinien poinformować organizatora wycieczki bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli – w opisanej powyżej sytuacji - klient zdecyduje się odstąpić od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od konsumenta, istnieje możliwość uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie. Alternatywę stanowi zgoda na niższy standard imprezy i przyjęcie zwrotu różnicy w cenie.

Przejrzystość i dokładność zawartych w umowie sformułowań leży w interesie konsumenta. Warto pamiętać, że może on wpływać zarówno na formę i treść umowy. Przede wszystkim może żądać wykreślenia wszelkich niezgodnych z prawem klauzul, naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Szczegółowy wykaz zapisów niedozwolonych w umowie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mimo zaangażowania konsumenta w podejmowanie wszelkich środków zapobiegawczych, może dojść do sytuacji, w której po dotarciu na miejsce wypoczynku pojawią się problemy. Wszelkie zauważone wówczas nieprawidłowości powinno się natychmiast zgłaszać organizatorowi wyjazdu, żądając właściwego wykonania umowy. Brak reakcji z jego strony stanowi podstawę do bardziej zdecydowanego działania jak domaganie się odszkodowania.

Oprócz odszkodowania od organizatora wycieczki, konsument może także dochodzić zadośćuczynienia za „zmarnowany” urlop i związane z tym negatywne odczucia sfery psychicznej. Pomocną w tym wypadku będzie treść Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. III CZP 79/10), która w sposób jasny twierdzi, że przepis art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.

Maciej Sobieraj, prawnik z kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni

Źródło:Sasal Public Relations

Do pobrania

rplogo04jpg
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki