REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Jedziesz na wakacje z biurem podróży? Nie zapomnij o umowie

2013-08-31 06:18
publikacja
2013-08-31 06:18

Planowanie wakacyjnych wyjazdów to duża przyjemność, jednak marzenia nie zawsze pokrywają się z późniejszą urlopową rzeczywistością. Biura podróży prześcigają się w liczbie propozycji, a konsumenci - kuszeni kolorowymi biuletynami opisującymi dziesiątki czekających na nich atrakcji - wciąż zapominają o dokładnym sprawdzeniu wybranej przez siebie oferty. A przecież bardzo często słyszy się o niezgodnych z prawem działaniach biur podróży, które zamiast zadbać o swoich klientów, rujnują ich wakacyjny wypoczynek.

Konsumenci nie pozostają jednak bezbronni w walce z nieuczciwymi biurami podróży. Są coraz bardziej świadomi swoich praw i coraz odważniej je egzekwują.

Program wycieczki niezgodny z deklarowanym w umowie, nagła zmiana standardu hotelu lub pokoi hotelowych, konieczność uiszczenia dodatkowych opłat, o których wcześniej nie było mowy - to tylko niektóre problemy, z którymi przychodzi stawić czoła na wakacjach. Na szczęście ryzyko nieudanego wypoczynku można zminimalizować, dzięki znajomości praw konsumenta i przestrzeganiu kilku prostych zasad.

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Poradnik

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Dobry rekonesans

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wybrane biuro podróży jest podmiotem legalnie działającym na polskim rynku. Informacje na ten temat znajdziemy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Warto również zasięgnąć opinii rodziny, przyjaciół i znajomych oraz – za pośrednictwem internetu - innych osób, które już skorzystały z oferty biura podróży. Każdego roku sezon wakacyjny zaczyna się od powtarzających się w mediach informacji o bankructwach biur podróży, dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy koniecznie należy skontrolować kondycję finansową biura, z którego usług chcemy skorzystać. Najłatwiej to zrobić sprawdzając bazę danych Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. Pamiętajmy, że po podpisaniu umowy z biurem podróży, jesteśmy zabezpieczeni przez ustawodawcę, który wprowadził zmiany w przepisach określających zasady świadczeń usług turystycznych. W sytuacji niewypłacalności organizator jest zobowiązany do pokrycia kosztów powrotu oraz zwrotu wpłaconych przez konsumenta środków: w całości lub częściowo - jeżeli w ogóle nie dojdzie do zaplanowanego wyjazdu.

Jeszcze przed spakowaniem walizek, dobrze jest odwiedzić Urząd Marszałkowski, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń wykupionych przez dane biuro podróży. Niezależnie od wyniku dociekań, warto zainwestować w dodatkowe ubezpieczenie indywidualne, które zwiększy poczucie bezpieczeństwa na wakacjach.

Kiedy już zapadnie decyzja co do wyboru konkretnej oferty danego biura podróży, nie wolno zwlekać z bardzo dokładną lekturą regulaminu wycieczki. Najwięcej uwagi należy poświęcić wszelkim zapisom dotyczącym ograniczeń odpowiedzialności organizatora wyjazdu - w przyszłości mogą one komplikować ewentualne dochodzenie roszczeń. Dokonując analizy umowy oraz regulaminu udziału w wycieczce, warto raz jeszcze sięgnąć po katalog – bardzo często zawiera on istotne informacje, regulujące zasady obowiązujące podczas wakacyjnego wyjazdu.

Umowa z biurem podróży

Oddzielny i obszerny temat to umowa z biurem podróży. Jest ona obwarowana szeregiem zasad rangi ustawowej. W myśl art. 14 ustawy o usługach turystycznych - umowa między biurem podróży a jego klientem musi być zawarta w formie pisemnej. Powinna ona zawierać szczegółowe dane dotyczące organizatora turystyki: numer wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię, nazwisko oraz funkcję pełnioną przez sygnatariusza umowy. Ponadto, musi ona określać miejsce pobytu klientów: położenie, charakter, rodzaj i kategorię danego obiektu hotelarskiego (zgodnie z przepisami kraju pobytu) lub szczegółowy opis wyposażenia obiektów (jeśli nie zalicza się ich do rodzajów i kategorii). Istnieje także obowiązek doprecyzowania w umowie trasy wycieczki, charakteru, rodzaju i kategorii środka transportu oraz daty, godziny i miejsca wyjazdu oraz planowanego powrotu. Umowa powinna także uwzględniać informację o liczbie i rodzaju gwarantowanych posiłków, a także szczegółowe programy zwiedzania. Cena imprezy turystycznej, której dotyczy umowa powinna być podana z wyszczególnieniem wszelkich należności, podatków i opłat. Konieczne jest również sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny. W kolejnych postanowieniach umowy należy dookreślić sposób zapłaty, rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów (wraz z nazwą i adresem ubezpieczyciela), a także termin pisemnego powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (jeżeli realizacja usług jest od nich uzależniona). – W umowie z biurem podróży nie może zabraknąć zapisów odnoszących się do sposobu i terminu zgłaszania reklamacji - związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osób, które z nim współpracują. Nie należy także zapominać o uzgodnieniach stron, co do wymagań specjalnych, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które uzyskał zgodę. W treści umowy znaleźć muszą się również jej podstawy prawne oraz informacja o konsekwencjach prawnych z niej wynikających.

Obowiązkiem osoby, która zawarła z konsumentem umowę o świadczeniu usług turystycznych, jest niezwłoczne przekazanie klientowi jedengo egzemplarza tej umowy. Konsument ma pełne prawo żądać od organizatora wycieczki pisemnego potwierdzenia posiadania gwarancji, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w wypadkach określonych ustawą, lub pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z umowy ubezpieczenia.

Zmiana warunków umowy

W sytuacji, kiedy – z niezależnych od siebie przyczyn - organizator wycieczki jest zmuszony do zmiany warunków umowy z konsumentem, musi go o tym niezwłocznie poinformować. Można wówczas przystać na proponowaną zmianę umowy, albo odstąpić od niej i domagać się natychmiastowego zwrotu wszystkich wpłaconych świadczeń, bez konieczności zapłaty kary umownej. O swojej decyzji konsument powinien poinformować organizatora wycieczki bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli – w opisanej powyżej sytuacji - klient zdecyduje się odstąpić od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od konsumenta, istnieje możliwość uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie. Alternatywę stanowi zgoda na niższy standard imprezy i przyjęcie zwrotu różnicy w cenie.

Przejrzystość i dokładność zawartych w umowie sformułowań leży w interesie konsumenta. Warto pamiętać, że może on wpływać zarówno na formę i treść umowy. Przede wszystkim może żądać wykreślenia wszelkich niezgodnych z prawem klauzul, naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Szczegółowy wykaz zapisów niedozwolonych w umowie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mimo zaangażowania konsumenta w podejmowanie wszelkich środków zapobiegawczych, może dojść do sytuacji, w której po dotarciu na miejsce wypoczynku pojawią się problemy. Wszelkie zauważone wówczas nieprawidłowości powinno się natychmiast zgłaszać organizatorowi wyjazdu, żądając właściwego wykonania umowy. Brak reakcji z jego strony stanowi podstawę do bardziej zdecydowanego działania jak domaganie się odszkodowania.

Oprócz odszkodowania od organizatora wycieczki, konsument może także dochodzić zadośćuczynienia za „zmarnowany” urlop i związane z tym negatywne odczucia sfery psychicznej. Pomocną w tym wypadku będzie treść Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. III CZP 79/10), która w sposób jasny twierdzi, że przepis art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.

Maciej Sobieraj, prawnik z kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni

Źródło:Sasal Public Relations

Do pobrania

rplogo04jpg
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki