ERGIS S.A.: Uzupełnienie informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019

2019-06-06 17:06
publikacja
2019-06-06 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_do_raportu_za_I_kw_2019_korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERGIS S.A. (Emitent), informuje, że w informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2019 roku, opublikowanego 15 maja 2019 roku, nie uwzględnił informacji o stanie posiada akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu, zakupionych w okresie pomiędzy 14-11-2018 a 05-12-2018, tj. przed objęciem funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 1 stycznia 2019 roku. Pakiet akcji został zakupiony w średniej cenie 2,90257 zł/akcję.

Z uwagi na powyższe, w informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku uzupełniono zapis punktu 3.8 w następujący sposób:
było:
„Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. 15 maja 2019 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Górski posiadał 1.634.916 szt. akcji Ergis S.A. dających 4,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki – stan ten nie uległ zmianie w stosunku do dnia publikacji sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok.
Poza wyżej wymienioną, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. 15 maja 2019 roku, inne osoby zarządzające i nadzorujące nie dysponowały udziałami w ERGIS S.A. oraz w spółkach od niej zależnych.”
powinno być:
„Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. 15 maja 2019 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Górski posiadał 1.634.916 szt. akcji Ergis S.A. dających 4,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki, Wiceprezes Zarządu Pan Marek Kapłucha posiada 70.000 sztuk akcji Ergis. S.A. dających 0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki – stan ten nie uległ zmianie w stosunku do dnia publikacji sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok.
Poza wyżej wymienionymi, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. 15 maja 2019 roku, inne osoby zarządzające i nadzorujące nie dysponowały udziałami w ERGIS S.A. oraz w spółkach od niej zależnych.”

W załączeniu Emitent przekazuje, uzupełnioną o powyższe informacje, informację dodatkową do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za I kwartał 2019 roku .
Zarząd Emitenta informuje, że przedstawione uzupełnienie nie ma wpływu na wyniki wskazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2019 roku.

Zarząd wyraża ubolewanie z powodu zaistniałego błędu.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 „w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” par. 15 ust. 4.
Załączniki
Plik Opis
Informacja dodatkowa do raportu za I kw_2019_korekta.pdfInformacja dodatkowa do raportu za I kw_2019_korekta.pdf Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za I kwartał 2019 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-06-06 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki