REKLAMA

BORYSZEW: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

2021-05-28 13:00
publikacja
2021-05-28 13:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_SPV_Boryszew_3_Sp._z_o.o._2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SPV_Boryszew_3_Sp._z_o.o._2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdania_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_w_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
BDO_Raport_z_oceny_Boryszew_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku


dot. pkt 2 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ……………………………………………………………………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 18/2021 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2021 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.545.049 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.176.737 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1.204.548 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.168.462 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.894 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od
1 stycznia 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.098.778 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do
31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 281.490 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 243.262 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 98.537 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 12.618 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 9 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok
i Sprawozdania z działalności w 2019 roku

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A zatwierdza Sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie z działalności SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. za 2019 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków:
- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku,
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:
- Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 lipca 2020 roku do dnia 26 lipca 2020 roku,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia 10 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 8 maja 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


dot. pkt 13 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Annie Worach absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie od 9 maja 2019 roku do 8 grudnia 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


dot. pkt 13 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku i 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Tokłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. w okresie:
- od 16 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- od 1 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 1.176.737 tys. złotych:
- na pokrycie straty z 2019 roku w wysokości 173.789 tys. złotych,
- na zasilenie kapitału zapasowego i pozostawienie w Spółce jako zyski zatrzymane w wysokości 1.002.948 tys. złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za lata 2019 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ……….. roku odwołuje się Panią/Pana …………ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


dot. pkt 16 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ……….. roku powołuje się Panią/Pana …………do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1 – 3
Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 – 23
Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki
i podziału zysku netto za 2020 rok.

Projekt uchwały nr 24
Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Projekty uchwały nr 25-26
Uchwały wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
SF SPV Boryszew 3 Sp. z o.o._2019.pdfSF SPV Boryszew 3 Sp. z o.o._2019.pdf Sprawozdanie finansowe SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2019.pdfSprawozdanie z działalności SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2019.pdf Sprawozdanie z działalności SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. w 2019 roku
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020.pdfSprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew SA w 2020 roku
BDO Raport z oceny Boryszew S.A..pdfBDO Raport z oceny Boryszew S.A..pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach 2019-2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach 2019-2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Wojciech Kowalczyk p.o. Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki