REKLAMA

BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja informacji

2022-11-09 15:19
publikacja
2022-11-09 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-09
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia oraz raportów wcześniejszych informuje, że w dniu 9 listopada 2022 roku spółka zależna od Emitenta – ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Urząd) w Krakowie z dnia 24 września 2020 roku, określającą zaległe zobowiązanie podatkowe ZM SILESIA w podatku VAT za lata 2013-2014 w kwocie 97,3 mln zł, powiększonej o należne odsetki.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wydał decyzję po ponownym rozpatrzeniu odwołania ZM SILESIA od decyzji Urzędu (uchylonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2022r.).
Przedmiotowa decyzja jest ostateczna. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności Spółka zamierza zaskarżyć w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz o wstrzymanie jej wykonania..
Zarząd Emitenta, informuje, że ryzyka związane z otrzymaną decyzją ujęte są w księgach rachunkowych Emitenta jako rezerwy bilansowe i pozabilansowe. Mając powyższe na uwadze, na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu, okoliczność wydania powyższej decyzji nie rodzi po stronie Emitenta konieczności dokonania dodatkowych jednorazowych operacji o charakterze księgowym.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem sądowo - administracyjnym, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-09 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki