REKLAMA

AQUATECH: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.

2023-06-29 20:25
publikacja
2023-06-29 20:25
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2023 r. w Łomży odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki.

- Obecne brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki:
„Siedzibą spółki jest Łomża.”

- Uchwalone brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki jest miejscowość Stare Kupiski.”

- Uchwalone brzmienie § 5a Statutu Spółki:
„1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 177.000 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r.
3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) określania szczegółowych zasad emisji, oferty oraz objęcia akcji;
2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20230629_202556_0000148192_0000152827.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki