ADIUVO INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 21:28
publikacja
2019-05-30 21:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Adiuvo_1Q_2019_30_05_19_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 401 778 93 186
III. Zysk/strata ze sprzedaży -2 766 -6 533 -644 -1 564
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem -739 -6 939 -172 -1 661
V. Zysk/strata netto Zysk/strata netto przypisany: -403 -6 489 -94 -4 375
VI. akcjonariuszom jednostki dominującej 266 -5 606 62 -1 342
VII. udziałom niekontrolującym -670 -1 108 -156 -265
Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyrażony w złotyc/euro na jedną akcję:
VIII. -podstawowy -0,03 -0,55 -0,01 -0,13
IX. -rozwodniony -0,03 -0,55 -0,01 -0,13
X. Całkowite dochody ogółem -891 -6 497 -207 -4 292
XI. Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
-222 -5 614 -52 -1 344
XII. Udziałom niekontrolującym -670 -1 108 -156 -265
XIII. SKONSOLODOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 (niebadane) 31.12.2018 (badane) 31.03.2019 (niebadane) 31.12.2018 (badane)
XIV. Aktywa trwałe 68 718 68 118 15 976 16 335
XV. Aktywa obrotowe 23 379 14 635 5 435 2 434
XVI. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 23 029 412 5 354 -
XVII. Aktywa ogółem 92 097 82 753 21 411 18 768
XVIII. Kapitał własny ogółem 65 544 53 994 15 238 13 329
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 50 332 38 044 11 702 8 726
XX. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 15 212 15 950 3 537 4 603
XXI. Zobowiązania długoterminowe 14 162 15 552 3 292 3 188
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 391 13 206 2 881 2 252
XXIII. Pasywa ogółem 92 097 82 752 21 411 18 768
XXIV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane) 01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 878 -3 904 -1 833 -934
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 528 -2 768 -588 -662
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 033 3 236 3 963 775
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 6 627 -3 436 1 542 -822
XXIX. JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane) 01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane)
XXX. Przychody ze sprzedaży 525 1 232 122 295
XXXI. Zysk/strata ze sprzedaży -683 -713 -159 -170
XXXII. Zysk/strata przed opodatkowaniem 337 799 78 191
XXXIII. Zysk/strata netto
Zysk/strata netto na akcję wyrażony w złotych/euro na jedną akcję:
516 562 120 715
XXXIV. -podstawowy 0,04 0,06 0,01 0,01
XXXV. -rozwodniony 0,04 0,06 0,01 0,01
XXXVI. Całkowite dochody ogółem 516 -26 456 120 -6 215
XXXVII. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 (niebadane) 31.12.2018 (badane) 31.03.2019 (niebadane) 31.12.2018 (badane)
XXXVIII. Aktywa trwałe 139 552 139 112 32 444 33 148
XXXIX. Aktywa obrotowe 5 957 1 711 1 385 478
XL. Aktywa ogółem 145 509 140 823 33 829 33 627
XLI. Kapitał własny 130 376 120 294 30 311 28 813
XLII. Zobowiązania długoterminowe 8 624 8 555 2 005 1 709
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 509 11 974 1 513 3 105
XLIV. Pasywa ogółem 145 509 140 823 33 829 33 628
XLV. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane) 01.01.2019-31.03.2019 (niebadane) 01.01.2018-31.03.2018 (niebadane)
XLVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 037 -2 998 -1 637 -377
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 848 -3 949 -430 -945
XLVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 564 2 328 2 923 557
XLIX. Przepływy pieniężne netto razem 3 679 -4 619 856 -11


Powyższe wybrane dane finansowe, odpowiednio skonsolidowane i
jednostkowe, przeliczone zostały na walutę Euro w następujący sposób:-
Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczone zostały wesług kursu ogłoszonego przez
NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 marca 2019 r. (1 EUR =
4,3013 PLN) i na dzień 31 grudnia 2018 r. (1 EUR = 4,3000 PLN).-
Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i
strat, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmentyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, tzn. dla
okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (1 EUR = 4,2978 PLN)
oraz dla okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. (1 EUR =
4,1784 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Adiuvo 1Q 2019 30_05_19_FINAL.pdfAdiuvo 1Q 2019 30_05_19_FINAL.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 MAREK ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU MAREK ORŁOWSKI
2019-05-30 ANNA ARANOWSKA-BABLOK CZŁONEK ZARZĄDU ANNA ARANOWSKA-BABLOK
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki