REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: wyniki finansowe

2022-04-30 06:12
publikacja
2022-04-30 06:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
zep_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
zep_2021-12-31_pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ZE_PAK_-_Sprawozdania_z_badania_konsolidacja_2021.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_GKZEPAK.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_GKZEPAK.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_GKZEPAK.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_GKZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_GKZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Ocena_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 2 451 209,00 2 206 974,00 535 491,00 493 267,00
II. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -512 622,00 -291 114,00 -111 987,00 -65 065,00
III. Zysk (Strata) brutto -518 523,00 -303 055,00 -113 276,00 -67 734,00
IV. Zysk (Strata) netto za okres obrotowy -317 404,00 -226 465,00 -69 340,00 -50 616,00
V. Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -316 999,00 -222 393,00 -69 252,00 -49 706,00
VI. Całkowite dochody -314 473,00 -227 006,00 -68 700,00 -50 737,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 555,00 166 321,00 1 432,00 37 173,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -391 229,00 -57 619,00 -85 468,00 -12 878,00
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 393 482,00 -25 475,00 85 960,00 -5 694,00
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 808,00 83 227,00 1 924,00 18 602,00
XI. Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję) -6,24 -4,38 -1,36 -0,98
XII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00
Stan na 31.12.2021; 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2020
XIII. Aktywa razem 3 311 762,00 2 878 628,00 720 042,00 623 782,00
XIV. Aktywa trwałe 1 273 696,00 1 857 355,00 276 927,00 402 478,00
XV. Aktywa obrotowe 2 038 066,00 1 021 273,00 443 116,00 221 304,00
XVI. Kapitał własny ogółem 524 232,00 949 463,00 113 978,00 205 743,00
XVII. Kapitał podstawowy 101 647,00 101 647,00 22 100,00 22 026,00
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 524 627,00 951 214,00 114 064,00 206 122,00
XIX. Zobowiązania razem 2 787 530,00 1 929 165,00 606 064,00 418 039,00
XX. Zobowiązania długoterminowe 794 587,00 861 085,00 172 759,00 186 592,00
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 992 943,00 1 068 080,00 433 305,00 231 447,00
XXII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 10,31 18,68 2,24 4,05
XXIII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00
Wybrane skonsolidowane dane finansowe zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:
1. dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, co daje 4,5775 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, co daje 4,4742 euro/złoty.
2. dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej zgodnie ze średnim kursem euro/złoty określonym przez NBP na dzień 31 grudnia 2021 roku, tj. 4,5994 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku, tj. 4,6148 euro/złoty.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
zep_2021-12-31_pl.zipzep_2021-12-31_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
zep_2021-12-31_pl.zip.XAdESzep_2021-12-31_pl.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpis
GK ZE PAK - Sprawozdania z badania konsolidacja_2021.zipGK ZE PAK - Sprawozdania z badania konsolidacja_2021.zip Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
ZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtmlZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml List Prezesa
ZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml.XAdESZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml.XAdES List Prezesa podpis
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_GKZEPAK.xhtmlZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_GKZEPAK.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działałności Grupy Kapitałowej
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_GKZEPAK.xhtml.XAdESZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_GKZEPAK.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działałności Grupy Kapitałowej podpis
ZEPAK_2021-R_Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu_GKZEPAK.xhtmlZEPAK_2021-R_Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu_GKZEPAK.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_GKZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtmlZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_GKZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml Oświadczenie Zarządu na temat rzetelności sprawozdań
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_GKZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml.XAdESZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_GKZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu na temat rzetelności sprawozdań podpis
ZEPAK_2021-R_Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlZEPAK_2021-R_Ocena Rady Nadzorczej.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki