REKLAMA

XTPL S.A.: Uznanie ochrony patentowej od brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej.

2022-09-27 12:16
publikacja
2022-09-27 12:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-27
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Uznanie ochrony patentowej od brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 26 września 2022, w godzinach wieczornych, Spółka otrzymała informację o przyznaniu przez brytyjski Urząd Własności Intelektualnej patentu dotyczącego metody formowania linii o szerokości rzędu kilkuset nanometrów z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra, tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "METHOD FOR REMOVING BOTTLENECKS". Wynalazek pozwala w szczególności na usuwanie w trakcie procesu druku ewentualnych lokalnych przewężeń w nanoszonych liniach, przez co zwiększona zostaje ich przewodność elektryczna oraz ich wytrzymałość prądowa i mechaniczna.

Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 6 czerwca 2018 roku. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 25 zgłoszeń patentowych i łącznie 3 przyznane patenty.

Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie rozwiązań technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej generacji. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji przez Spółkę strategii budowania rodziny patentowej dla rozwijanej technologii oraz produktów, co stanowić będzie element budujący wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych klientów przemysłowych.

W związku z powyższym oraz z uwagi na potwierdzenie unikalności rozwiązań technologicznych Spółki, a w dalszej kolejności na perspektywę postrzegania Emitenta przez inwestorów, Zarząd Emitenta uznał fakt wydania decyzji przyznania Spółce patentu za informację poufną. W związku z powyższym, w opinii Zarządu spełnia kryteria wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:


Patent approval by the British Intellectual Property Office.


Legal Basis:


Article 17(1) MAR - inside information


Content of the Report:


The Management Board of XTPL (“Issuer”, “Company”, “XTPL”) hereby
reports that on September 26th, 2022 it received information about the
approval of a patent for the Company by the British Intellectual
Property Office for its method of forming lines of several hundred
nanometers wide using the XTPL-developed silver nanoink, i.e. for the
patent application “METHOD FOR REMOVING BOTTLENECKS”. In particular, the
invention facilitates the removal of possible local bottlenecks in the
lines deposited during the printing process, thereby increasing the
lines’ electrical conductivity and their current and mechanical strength.


The application procedure for this patent was initiated on June 6th,
2018. This is also the date when patent protection started for the
invention. The Company's portfolio currently includes 25 patent
applications and a total of 3 patents granted.


The patent protection will increase the value of the potential
commercialization of the Company's technology with respect to the
Issuer's technological solutions for the next generation electronics
market. The reported event confirms continued delivery of the Company’s
strategy of building a patent cloud for its proprietary technology and
products, which will contribute to building the Issuer's credibility
among potential industrial clients.


In view of the above, and considering the confirmation of uniqueness of
the Company's technological solutions, and then the outlook for the
Issuer's perception by investors, the Issuer's Management Board has
decided that the decision to grant the patent to the Company should be
deemed inside information. For this reason, in the opinion of the
Management Board, the information meets the criteria set out in Article
7(1) of the MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki