REKLAMA

WORK SERVICE S.A.: Podsumowanie emisji akcji serii Y w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

2019-08-14 17:12
publikacja
2019-08-14 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-14
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Podsumowanie emisji akcji serii Y w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”), które zostały wyemitowane w ofercie prywatnej na podstawie Uchwały Nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2018 r., przedstawionej w załączniku do raportu bieżącego Spółki nr 55/2018 („Uchwała NWZ”), z przeznaczeniem do objęcia przez osoby uprawnione będące kluczowymi członkami kadry zarządczej („Osoby Uprawnione”), w wykonaniu praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F - w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale NWZ.

W okresie od 30 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r., spośród będących przedmiotem oferty 291.000 Akcji, 17 Osób Uprawnionych objęło łącznie, za wkłady pieniężne (gotówkowe), 163 250 Akcji, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 złotych za jedną Akcję. Wartość przeprowadzonej emisji Akcji (iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 244 875,00 złotych.

Dotychczas nie poniesiono kosztów podlegających zaliczeniu do kosztów emisji Akcji. Koszty poniesione na dalszym etapie (w szczególności w związku z pośrednictwem firmy inwestycyjnej w procesie zapisu Akcji na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych Osób Uprawnionych) zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, tj. koszty emisji Akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych; o tych kosztach Spółka poinformuje szczegółowo po ich identyfikacji.

Nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej objętych Akcji nastąpi wraz zapisaniem akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych w wyniku ich dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. (co będzie stanowić odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych); informację o tym Spółka przekaże odrębnie w stosownym raporcie bieżącym.


Podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz.757), w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Podpisy:

Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-14 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2019-08-14 Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki