REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

WIELTON S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki i wejście w życie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Wielton S.A.

2022-07-22 17:02
publikacja
2022-07-22 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-22
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki i wejście w życie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Wielton S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Wielton S.A. dokonane uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Wielton S.A.:

I. Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„1. Zarząd Spółki składa się z jednej albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.”

II. Zmiana § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać wymogi niezależności ustalone w przepisach o biegłych rewidentach i firmach audytorskich, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. ”

III. Uchylenie § 24 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki o treści:
„Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy jednak niż 15 dni roboczych – ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. ”

IV. Uchylenie § 24 ust. 3 Statutu Spółki o treści:
„Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko warunki, których ewentualne ziszczenie musi nastąpić przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. ”

Tekst jednolity Statutu Wielton S.A. zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z rejestracją zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w życie weszła uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 grudnia 2021 roku o powołaniu do składu Zarządu Wielton S.A. na wspólną VI kadencję Pana Macieja Grzelązki i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu Wielton S.A. odpowiedzialnego za wszelkie działania operacyjne Oddziału Wielton w Wieluniu, w tym produkcję, łańcuch dostaw, technologię i bieżące inwestycje, o której to uchwale Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-22 Mariusz Golec I Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2022-07-22 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki