REKLAMA

WERTH-HOLZ: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r.

2021-03-05 18:22
publikacja
2021-03-05 18:22
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2021 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki w zakresie § 14 ust. 3 statutu Spółki, w zakresie zmiany ilości członków rady nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
Załączniki
20210305_182200_0000132278_0000127662.pdf
20210305_182200_0000132278_0000127663.pdf
20210305_182200_0000132278_0000127664.pdf
20210305_182200_0000132278_0000127665.pdf
20210305_182200_0000132278_0000127666.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki