REKLAMA
Złoty Bankier 2021

TXM S.A.: Rejestracja zmian statutu w KRS

2021-02-23 17:40
publikacja
2021-02-23 17:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
tresc_zmienionych_postanowien.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_TXM_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu w KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 23 lutego 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 149 170 169,56 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 56/100 złotych) i dzieli się na 3 729 254 239 (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda.

Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 1 072 000 000 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela serii A;

b) 58 100 050 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 58100050;

c) 600 000 000 (słownie: sześćset milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych numerami od 000000001 do 600000000;

d) 214 399 950 (słownie: dwieście czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 000000001 do 214399950;

e) 1 784 754 239 (słownie: miliard siedemset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000000001 do 1784754239.

Po rejestracji ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 4 329 254 239 (cztery miliardy trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć) głosów.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
treść_zmienionych_postanowień.pdftreść_zmienionych_postanowień.pdf Treść zmienionych postanowień Statutu
Statut_TXM_SA.pdfStatut_TXM_SA.pdf Statut TXM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-23 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-02-23 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki