REKLAMA

Dodatkowe pieniądze na dziecko w szkole. Sprawdź dla kogo

2022-08-07 07:05
publikacja
2022-08-07 07:05
Dodatkowe pieniądze na dziecko w szkole. Sprawdź dla kogo
Dodatkowe pieniądze na dziecko w szkole. Sprawdź dla kogo
fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie mogą także otrzymać nagrody pieniężne za wybitne wyniki w nauce. Podpowiadamy, jak złożyć wniosek oraz kto może ubiegać się dodatkowe środki na dziecko w wieku szkolnym.

Zbliżający się początek roku szkolnego to czas zwiększonych wydatków dla rodzin. Oprócz klasycznej wyprawki obejmującej artykuły szkolne oraz podręczników, rodziców czeka także zakup odpowiednich butów, odzieży na zajęcia wychowania fizycznego, czy opłacenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Część wydatków można sfinansować ze stypendium szkolnego. Uczniowie mogą także ubiegać się o dodatkowe środki za wyniki w nauce.

Stypendium szkolne - dla kogo?

Pierwszą formą wsparcia jest pomoc socjalne. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna,
 • zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Stypendium szkolne na edukację

Ustawa o systemie oświaty określa rodzaj wydatków oraz sposób, w jaki mogą zostać rozdysponowane środki pieniężne przyznane na dziecko w ramach pomocy socjalnej. Stypendium szkolne zgodnie z przepisami może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Rada gminy definiuje sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności oraz formę, w jakiej udziela świadczenia w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Dodatkowo rada gminy ustala tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

Jak złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka na rok szkolny 2021/2022 można składać w terminie od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w odpowiednim od miejsca zamieszkania gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest na wniosek: rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Kryterium dochodowe przy stypendium szkolnym

Z pomocy finansowej mogą skorzystać rodziny, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Wysokość tej kwoty reguluje ustawa. W 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. W praktyce oznacza to, że o stypendium szkolne wnioski mogą składać osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 528 zł.

Stypendium - 3 tys. zł dla ucznia

Oprócz stypendium socjalnego, uczniowie mogą otrzymać także stypendia dla osób, które wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi oraz sportowymi. Są to świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawane przez ministra resortu edukacji i nauki oraz Prezesa Rady Ministrów. Stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki przysługują za wybitne osiągnięcia w nauce w szczególności:

 • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Nagrody z resortu edukacji i nauki mogą otrzymać uczniowie szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży, publicznej i niepublicznej szkoły branżowej II stopnia oraz szkoły policealnej.

Drugim rodzajem stypendiów, a właściwie nagród, są te przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia mogą otrzymać uczniowie szkół kształcących w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Zarówno stypendium z resortu edukacji i nauki, jak i prezesa Rady Ministrów, jest wypłacane w postaci jednorazowej nagrody w wysokości 3 tys. zł.

Dominika Florek

Źródło:
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki