REKLAMA

SIMPLE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

2020-06-02 18:57
publikacja
2020-06-02 18:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_Uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_SIMPLE_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagrodzen_organow_nadzorujacych_i_zarzadzajacych_SIMPLE_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_w__roku_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-02
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. w Warszawie

I. PORZĄDEK OBRAD
Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065743, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A., które odbędzie się o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.
a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@simple.com.pl.
b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@simple.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres wza@simple.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza.
e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
f. Obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną
g. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 14 czerwca 2020 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż dnia 15 czerwca 2020 r.). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i29 czerwca 2020 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@simple.com.pl .
h. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
i. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.
j. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

III. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
W §15 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 14) o treści:
„wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”
W §18 Statutu dodaje się ust. 7 o treści:
„Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.”

Załączniki
Plik Opis
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A..pdfProjekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A..pdf Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A.
Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A..pdfPolityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A..pdf Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-02 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-06-02 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-06-02 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki