0,4900 zł
0,00% 0,0000 zł
Serinus Energy (SEN)

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc informuje o otrzymaniu w dniu 20 grudnia 2019 roku od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. datowanego na ten sam dzień zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) o następującej treści:

„Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Multistrategy FIZ (dalej „Fundusze”) zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Serinus Energy Inc. (dalej „Spółka") oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 18 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 10.834.217 akcji Spółki, co stanowiło 4,54% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 10.834.217 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 18 grudnia 2019 r. Fundusze posiadały 12.153.117 akcji Spółki, co stanowi 5,09% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 12.153.117 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 37/2019Date: 2019-12-20Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Notification of change of the share in the total vote in
Serinus Energy plc


Legal basis: Article 70.1 of the Act on Offering – acquisition or
disposal of a significant block of shares


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc, informs that on
December 20, 2019 it received from Quercus Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. the notification dated on the same day, filed under
Article 69 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading
and Public Companies (hereinafter the “Act”). The text of the
notification (translated from Polish original):


“Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., acting on behalf of
investment funds under management - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS
Absolute Return FIZ and QUERCUS Multistrategy FIZ (“hereinafter the
“Funds”) hereby issues a notification to the effect that the Funds
raised their share in the total vote in the company Serinus Energy Inc
(hereinafter the “Company”) and exceeded the threshold of 5% of the
total vote in the Company.


The Funds have changed their previous share in the total vote in the
Company in connection with regulated market transaction on December 18,
2019.


According to Article 69(4)(2) of the Act, the Funds held, before the
change of the share, 10,834,217 shares of the Company representing 4.54%
of the share capital of the Company. The shares held conferred
10,834,217 votes at the General Meeting of the Company, representing
4.54% of the total vote at the General Meeting.


According to Article 69(4)(3) of the Act, the Funds hold, as at 18
December 2019, 12,153,117 shares of the Company representing 5.09% of
the share capital of the Company. The shares held confer 12,153,117
votes at the General Meeting of the Company, representing 5.09% of the
total vote at the General Meeting.


There are no subsidiaries of the Fund which would hold shares in the
Company, and neither are there any persons referred to in Article
87(1)(3)(c).


According to Article 69(4)(7) of the Act, the number of votes calculated
as per Article 69b(2) of the Act, which the Funds would be eligible or
obliged to acquire as holders of financial instruments referred to in
Article 69b(1)(1) of the Act and financial instruments referred to in
Article 69b(1)(2) of the Act, which are not exercised exclusively
through cash settlement, is equal to 0.


According to Article 69(4)(8) of the Act, the number of votes calculated
as per Article 69b(3), to which financial instruments referred to in
Article 69b(1)(2) of the Act relate directly or indirectly, is equal to
0.”


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.