REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Serinus zwycięża spór w arbitrażu przeciwko byłemu partnerowi w Rumunii

2023-02-15 08:00
publikacja
2023-02-15 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Serinus_RB_03_2023_zalacznik-attachement.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-15
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Serinus zwycięża spór w arbitrażu przeciwko byłemu partnerowi w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że stosowna informacja przekazywana jest przez SERINUS ENERGY plc („Spółka”) zgodnie z wymogami AIM w Wielkiej Brytanii, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 22 października 2020 r., Kierownictwo Spółki informuje, że Międzynarodowa Izba Handlowa (ang. International Chamber of Commerce - „ICC”) dokonała ostatecznego rozstrzygnięcia sporu w ramach postępowania arbitrażowego dotyczącego Serinus Energy Romania S.A. („Serinus") i jej byłego partnera w koncesji Satu Mare w Rumunii – firmy Oilfield Exploration Business Solutions S.A. („OEBS"), orzekając na korzyść Serinus.

Decyzja Trybunału Arbitrażowego potwierdziła, że na skutek niewywiązania się przez OEBS z zaciągniętych zobowiązań, wynikających z zawartej umowy operacyjnej (ang. Joint Operating Agreement), 40-procentowy udział w koncesji Satu Mare w Rumunii zostanie przeniesiony na Serinus z chwilą uzyskania zatwierdzenia od rządu rumuńskiego oraz Krajowej Agencji ds. Administracji Skarbowej (ang. National Agency of Fiscal Administration, „ANAF”). Trybunał Arbitrażowy nakazał OEBS podjęcie wszelkich niezbędnych czynności w celu formalnego przeniesienia 40% udziałów na Serinus.

Kluczowe elementy decyzji to:

- OEBS przestanie być stroną umowy operacyjnej oraz umowy koncesyjnej z chwilą powiadomienia stron o zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przez właściwe organy.

- Przeniesienie 40% udziałów OEBS na Serinus nastąpi z chwilą powiadomienia stron o zatwierdzeniu decyzji przez rząd Rumunii oraz ANAF. W efekcie OEBS nie będzie posiadać udziałów w umowie operacyjnej oraz umowie koncesyjnej.

- OEBS otrzymuje nakaz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeniesienia 40% udziałów na Serinus.

- Serinus jest rzeczywistym i prawomocnym pełnomocnikiem OEBS do sporządzenia dokumentów oraz składania oświadczeń i wniosków niezbędnych w celu skutecznego przeniesienia 40% udziałów OEBS na Serinus oraz do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód od rządu Rumunii, Krajowej Agencji ds. Zasobów Mineralnych w Rumunii (NAMR) oraz ANAF.


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
Serinus_RB_03_2023_zalacznik-attachement.pdfSerinus_RB_03_2023_zalacznik-attachement.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 3/2023Date: 2023-02-15Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plcTitle: Serinus Wins Arbitration Case
Against Former Romania PartnerLegal basis: Other regulationsContent:In
view of the requirement of Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on
Public Offering […], considering that SERINUS ENERGY plc (“Company”)
announces respective information pursuant to its obligations as an AIM
listed company, and with reference to WSE current report No. 25/2020 of
22 October 2020, the Management of the Company announces that it has
provided outside the Republic of Poland information that the
International Chamber of Commerce (“ICC”) has released the final merits
award in respect of Serinus Energy Romania S.A.'s ("Serinus")
arbitration case against its former partner in the Satu Mare Concession
in Romania, Oilfield Exploration Business Solutions S.A. (“OEBS"), and
has awarded in favour of Serinus.


The decision of the arbitral tribunal has confirmed that, as a result of
OEBS' default under the Joint Operating Agreement between the parties
(“JOA”), OEBS' 40% participating interest in the Satu Mare Concession in
Romania will be transferred to Serinus as of the notification to the
parties of the approval by the Romanian Government and the National
Agency of Fiscal Administration ("ANAF"). The arbitral tribunal has also
directed OEBS to take all necessary actions to formally transfer the 40%
participating interest to Serinus.Key elements of the decision
are as follows:- OEBS is to be considered as withdrawn from the
JOA and the Concession Agreement as of the notification to the parties
of the approval of the competent authorities of such withdrawal.-
The transfer of OEBS' 40% participating interest to Serinus will be
effective as of the notification to the parties of the approval by the
Romanian Government and ANAF. This will result in OEBS having no more
interest in the JOA and the Concession Agreement.- OEBS is
ordered to undertake all actions necessary to transfer the 40%
participating interest to Serinus.- Serinus is the true and
lawful attorney of OEBS to execute such documents and make such filings
and applications as may be necessary to make the transfer of OEBS' 40%
participating interest to Serinus legally effective and to obtain any
necessary consents from the Romanian Government, the Romanian Agency for
Mineral Resources (NAMR) and ANAF.

The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-15 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki