REKLAMA

SELENA FM S.A.: Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych

2021-04-30 12:51
publikacja
2021-04-30 12:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Selena FM S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku podjął decyzję dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dokonania podziału zysku za 2020 rok w wysokości 75 379 472,95 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 95/100) w następujący sposób:
a. kwotę 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;
b. pozostałą kwotę, w wysokości 379 472,95 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 95/100) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Spółki podjął jednocześnie uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki utworzenia kapitału rezerwowego w kwocie 75.000.000,00 zł na nabycie akcji własnych Spółki oraz o rekomendowaniu udzielenia upoważnienia Zarządowi do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych w terminie do dnia 27 maja 2024 roku. Stosownie do propozycji Zarządu, akcje własne Spółki podlegałyby nabyciu w celu:
a. umorzenia akcji własnych Spółki;
b. dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki;
c. wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub restrukturyzacji;
d. ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, w szczególności zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie;
e. w inny dopuszczalny prawem sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby przedmiotem nabycia były akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3.000.000 oraz aby cena nabycia nie była niższa niż 11,00 zł i nie wyższa niż 25,00 zł za jedną akcję.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-04-30 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki