REDWOOD Holding S.A.: Upawomocnienie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki

2019-08-08 19:54
publikacja
2019-08-08 19:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20190808_-_RWD_-_prawomocne_Postanowienie_o_ogl._upadlosci_spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-08
Skrócona nazwa emitenta
REDWOOD Holding S.A.
Temat
Upawomocnienie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk REDWOOD Holding S.A. w upadłości (dalej „Spółka”) informuje na podstawie § 5 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, że w dniu 8 sierpnia 2019 roku otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości Spółki (dalej „Postanowienie”).

Postanowienie zostało wydane w dniu 3 czerwca 2019 roku, natomiast jest prawomocne od dnia 31 lipca 2019 roku.

Ponadto Sąd w Postanowieniu:
(i) uznał, że siedziba Spółki jest jej głównym ośrodkiem podstawowej działalności i stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
(ii) wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia Postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
(iii) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Postanowienia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
(iv) wyznaczył sędziego-komisarza, zastępcę sędziego-komisarza oraz syndyka masy upadłości;
(v) ustalił, że upadłość ogłoszona została o godzinie 12.30;
(vi) umorzył postępowanie wywołane wnioskiem zarządcy Spółki z dnia 30 maja 2019 r. o zawieszenie postępowań egzekucyjnych i zwolnienie od zajęcia rachunków bankowych.

Pełna treść Postanowienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
20190808 - RWD - prawomocne Postanowienie o ogł. upadłości spółki.pdf20190808 - RWD - prawomocne Postanowienie o ogł. upadłości spółki.pdf Prawomocne Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-08 Michał Raj Syndyk masy upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki