Premie gwarancyjne z książeczek mieszkaniowych: Jak zapłacić mniej za lokum

Stare książeczki mieszkaniowe wciąż zalegają w naszych szufladach. Dawniej dawały szansę na własne M3, obecnie uprawniają do wypłaty finansowanych przez państwo premii gwarancyjnych z tytułu poczynienia inwestycji mieszkaniowych. Premii nie można uzyskać awansem. Najpierw należy zainwestować.

Była książeczka, jest premia

Książeczki mieszkaniowe były przed 1990 r. najpopularniejszą formą oszczędzania na własny kąt. Do dziś trzyma na nich pieniądze jeszcze około 1,7 mln osób. Zgromadzone na książeczkach wieloletnie oszczędności zdewaluowały się wskutek hiperinflacji w latach 1989-1990. Dla oszczędzających na cele mieszkaniowe w formie książeczek przewidziano rekompensatę w formie wypłaty premii gwarancyjnych. Dlatego pożółkłą już książeczkę warto zachować do momentu, gdy my sami lub ktoś z naszych bliskich zacznie się budować bądź zdecyduje się na zakup mieszkania. Tylko wówczas będziemy mogli uzyskać premię. Przedwcześnie likwidując książeczkę otrzymamy jedynie zgromadzony na niej wkład wraz z odsetkami. Warto zaznaczyć, że nie będzie to wielka kwota.

Prawo do premii jest zagwarantowane tylko dla właścicieli starych książeczek mieszkaniowych, tzn. wystawionych do dnia 23 października 1990 r. Osoby, które zaczęły oszczędzać po tej dacie nie mogą ubiegać się o premię. Pozostaje im nadal oszczędzać lub scedować czy zlikwidować książeczkę.

Kiedy można uzyskać premię? Właściciel książeczki najpierw musi dokonać określonej czynności o charakterze inwestycji mieszkaniowej, a następnie powinien złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Kiedy masz prawo do premii?

Co do zasady, premię wypłaca się tylko w razie dokonania ściśle określonych czynności (wymienionych poniżej) powodujących powstanie uprawnienia do wypłaty premii. Dla uproszczenia - o premię możemy się ubiegać np.: w związku z zakupem nowego mieszkania od dewelopera lub spółdzielni, w związku z budową własnego domu, czy też wpłaceniem kwoty partycypacyjnej do TBS, a także po nabyciu mieszkania na rynku wtórnym.

Kiedy zaś nie możemy liczyć na otrzymanie premii? Po pierwsze, prawo do premii nie przysługuje w razie przekształcania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu. Po drugie, premii nie otrzymają również osoby, które nabyły w drodze kupna lub zamiany część ułamkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego (np. posiadacz książeczki, który wespół z narzeczoną kupił mieszkanie w udziałach po połowie). Wreszcie prawo do premii nie przysługuje w przypadku nabycia lub budowy mieszkań czy budynków położonych poza granicami Polski.

O premię może ubiegać się osoba, która:

 • uzyskała spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (z wyjątkiem przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność),

 • nabyła w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej,

 • nabyła w drodze zakupu lub zamiany, własność lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych,

 • przystąpiła do użytkowania wybudowanego własnego domu,

 • uzyskała własność domu jednorodzinnego lub własność lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy deweloperskiej,

 • uzyskała odrębną własność lokalu mieszkalnego w wyniku przebudowy lub nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych,

 • uzyskała własność domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności lokali lub domów,

 • wpłaciła kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, zbudowanego przy udziale środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

 • dokonała wpłaty jako tzw. partycypant w TBS w wysokości co najmniej 20% ostatecznych kosztów budowy przypadających na dany lokal w zasobach towarzystwa.

Najpierw inwestycja, potem pieniądze

Z powyższego wynika więc, że pieniądze z książeczki wraz z premią możemy otrzymać dopiero po dokonaniu inwestycji mieszkaniowej. Ogólną zasadą przy ubieganiu się o premię gwarancyjną jest, że wniosek należy złożyć w terminie 90 dni od zaistnienia powyżej wymienionych zdarzeń. W niektórych przypadkach przewidziano jednak korzystne dla nas wyjątki, dzięki którym pieniądze można uzyskać już w toku inwestycji. I tak:

 • budując mieszkanie lub dom ze spółdzielnią, deweloperem czy TBS wystarczy wniesienie połowy wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, zapłacenie deweloperowi połowy wartości kosztorysowej inwestycji lub wniesienie połowy kwoty partycypacyjnej,

 • przy budowie własnego domu jednorodzinnego wystarczy zaawansowanie robót na poziomie 20% jego wartości kosztorysowej,

 • przy przebudowie lub nadbudowie domu, które spowoduje powstanie odrębnej własności lokalu wystarczy zaawansowanie na poziomie połowy wartości kosztorysowej.

Osiągnąwszy określony pułap inwestycji, należy złożyć do banku odpowiednio udokumentowany wniosek o wypłatę premii.

Tylko na wniosek

Jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania premii? W terminie 90 dni od dokonania czynności uprawniającej do wypłaty premii (np. kupna mieszkania) właściciel książeczki mieszkaniowej powinien złożyć wniosek o jej likwidację we właściwym oddziale banku PKO BP (bank ten zajmuje się obsługą portfela dawnych mieszkaniowych rachunków oszczędnościowych). Zadaniem banku będzie obliczenie i wypłata premii. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do uzyskania premii gwarancyjnej (np. notarialne umowy zakupu mieszkania). Jeżeli złożymy nienależycie udokumentowany wniosek, bank wyznaczy nam termin na jego uzupełnienie. Po upływie terminu wniosek zostanie zwrócony.

Składając wniosek o wypłatę premii nie należy spodziewać się kokosów. Premia wypłacona za książeczkę, która z założenia miała zagwarantować 50-metrowe lokum, może dziś wystarczyć na pokrycie kosztów budowy od niespełna jednego do kilkunastu metrów kwadratowych nowego mieszkania. Wyliczenie we własnym zakresie wysokości premii jest bardzo trudne. W stosowanym do tego celu skomplikowanym wzorze uwzględnia się m.in. czas oszczędzania i wysokość wpłat. Chcąc dowiedzieć się, ile aktualnie jest warta nasza książeczka, najlepiej złożyć wniosek do oddziału PKO BP, który prowadzi dla niej rachunek. Bank sam wyliczy wysokość należnej nam premii. Pozwoli to łatwiej zaplanować naszą przyszłą inwestycję mieszkaniową.

Z dokonaniem inwestycji uprawniającej do wypłaty premii nie trzeba się spieszyć - nie zastrzeżono tu żadnego terminu. Decydując się na późniejszą realizację prawa do premii nie powinniśmy nic tracić, gdyż wysokość premii jest ustalana m.in. w oparciu o aktualną cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszanego przez Prezesa GUS specjalnie dla potrzeb dokonywania takich wyliczeń.

Książeczkę można przekazać

Twój bliski buduje się lub kupuje mieszkanie? Możesz mu pomóc i przenieść na niego (scedować) książeczkę mieszkaniową z prawem do premii gwarancyjnej. Cesja dopuszczalna jest tylko pomiędzy: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również między przysposobionym i przysposabiającym), dziadkami i wnukami, rodzeństwem (także przyrodnim), macochą i ojczymem, pasierbami. Nie ma przeszkód, aby i osoba, na którą przepisano książeczkę, później przeniosła ją na swoich bliskich. Dopuszczalne jest więc tworzenie swoistego łańcuszka cesji.

Aby przenieść książeczkę wraz z prawem do premii, należy stawić się w oddziale PKO BP z dowodami osobistymi i dokumentami świadczącymi o stopniu pokrewieństwa. Za przeniesienie książeczki zapłacimy 70 zł.

Książeczki mieszkaniowe - 5 ważnych spraw

 

1. Można mieć wiele książeczek i wiele premii.

2. Premię można uzyskać nie tylko na pierwsze, ale i na każde kolejne lokum.

3. Premia przysługuje niezależnie od tego, czy zainwestujesz teraz, czy w przyszłości.

4. Wysokość premii nie jest zależna od czynności, w związku z którą jest wypłacana.

5. Książeczkę można przekazać tylko osobom bliskim.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 115 ze zm.).

autor: Paweł Cierkoński
Gazeta Podatkowa Nr 171 z dnia 2005-08-29
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 ~anty pko

Witam wszystkich. Wklejam i tu wiadomość, gdyż dziś właśnie likwidowałem swoją książeczkę mieszkaniową z premią. Chciałbym przestrzec innych przed tym złodziejskim bankiem. Kupiliśmy mieszkanie, oczywiście okazało się, że premia mi nie przysługuje, o czym za chwilę. Bardzo delikatnie mówiąc, jestem wkurzony i cisną mi się na klawiaturę naprawdę mocne słowa, jednak na publicznym forum się powstrzymam.

Otóż, dostałem od rodziców książeczkę mieszkaniową. W latach 80- tych rodzice tam regularnie wpłacali pieniądze, choć się w domu nie przelewało... Potem przyszła hiperinflacja i denominacja, na książeczce było jakieś kilkadziesiąt złotych. W połowie lat 90-tych PKO zaczęło kusić, żeby wpłacać na te książeczki, dzięki czemu będzie można zwiększyć wypłaconą premię gwarancyjną. Więc my, jak te skończone łosie, wpłacaliśmy - po 100, po 200, po 500 złotych.

Całkiem niedawno zaś nadarzyła się doskonała okazja na zakup mieszkania. I tu zaczęły się schody - otóż - zgromadzonego na książeczce wkładu z odsetkami NIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ PRZY ZAKUPIE MIESZKANIA!!! Trzeba najpierw mieszkanko kupić, wziąć na nie kredyt, a dopiero po jakimś miesiącu PKO łaskawie wypłaci nam pieniądze. Ale mniejsza z tym - wzięliśmy kredyt, a mieszkanie musieliśmy kupić z rodzicami, bo przy naszych dochodach nie dostalibyśmy pełnej kwoty kredytu... No i to dla banku PKO jest ogromny problem, bo właściciel książeczki nie może kupić mieszkania z rodzicami... No, ale w mieszkaniu trzeba zrobić parę rzeczy, więc bardzo potrzebowaliśmy zgromadzonych tam pieniędzy - zlikwidowaliśmy więc książeczkę bez premii. Oczywiście pieniędzy nie otrzymaliśmy od ręki - nawet na to trzeba z tydzień poczekać... XXI wiek, a PKO dalej tkwi w wieku XIX... Szkoda słów.

I tu premia gwarancyjna poszła się paść. Ale znaleźliśmy też informację, że premia przysługuje także przy remoncie mieszkania (np. wymianie okien). Tyle, że nasze książeczki założone były pod koniec lat 80-tych, a więc musielibyśmy je likwidować gdzieś za... cztery lata. Więc pieniążki przepadły. Jakiś prezesik będzie miał na nowy garniturek... Gdybym wiedział, to zamiast wpłacać, jak skończony jeleń przez 15 lat na tę durną książeczkę - założyłbym jakieś konto oszczędnościowe lub lokatę w innym banku. Ktoś tak specjalnie wymyślił durne przepisy, żeby jak najmniej ludzi otrzymało premię.

Reasumując: chciałbym wszystkich GORĄCO PRZESTRZEC przed bankiem PKO. To jedna wielka BANDA ZŁODZIEI! Wymyślają coraz to głupsze przepisy, żebyśmy tylko swoich premii gwarancyjnych NIE OTRZYMALI! OMIJAJCIE TEN RELIKT PRL-U SZEROKIM ŁUKIEM! Jeśli macie tam jakiekolwiek oszczędności, konta, książeczki - LEĆCIE TAM I LIKWIDUJCIE, przenoście do innego banku na jakąś dobrą lokatę lub konto oszczędnościowe! A ja im tego nie daruję, będę wchodził na każde forum, czy bloga, traktującego o bankach, kontach i książeczkach - i będę robił złodziejom antyreklamę. Nie popuszczę! Jak w tym kraju ma być dobrze, skoro złodzieje okradają nas w białych rękawiczkach i CAŁKIEM LEGALNIE?

Jeśli ktoś ma książeczkę z dużą premią - NIECH WALCZY O SWOJE! Nie dajcie tym spasionym nierobom zarobić Waszym kosztem! Walczcie! Choćbyście mieli wymieniać okna u siebie, rodziców, krewnych i znajomych, by wykorzystać premię - walczcie! Pozdrawiam i jeszcze raz przypominam: OMIJAĆ PKO SZEROKIM ŁUKIEM!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 0 ~zofia szymanek-damek

premia gearancyjna z książeczki mieszkaniowej

! Odpowiedz
0 0 ~urycho

UWAGA!!!
Wypłata z książeczki nie jest taka łatwa jakby sie nam to wydawało.
Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów może się okazać że są one nieprawidłowe bo np. na decyzji o pozwoleniu na budowę pod pieczątką " zgodność z oryginałem" nie ma imiennej pieczątki a jest tylko podpis
- umowa przedwstępna zakupu mieszkania w formie aktu notarialnego nie zawiera wniosku roszczenia o wydzielenie odrębnej własności lokalu.

Pokaż cały komentarz !
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl