POLICE: wyniki finansowe

2019-04-25 22:01
publikacja
2019-04-25 22:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_jednostkowe_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_komitet_audytu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_spr._jednostkowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 2 411 461 2 585 370 565 155 609 087
II. Zysk na działalności operacyjnej 26 710 178 892 6 260 42 145
III. Zysk przed opodatkowaniem 33 190 173 902 7 778 40 970
IV. Zysk netto 29 532 133 206 6 921 31 382
V. Całkowity dochód za okres 28 092 133 505 6 584 31 452
VI. Ilość akcji (w szt.) 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,39 1,78 0,09 0,42
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 210 846 283 667 49 414 66 829
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (170 589) (231 634) (39 980) (54 571)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (77 406) (21 784) (18 141) (5 132)
XI. Przepływy pieniężne netto razem (37 149) 30 249 (8 706) 7 126
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 69 338 39 939 16 250 9 409
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 32 913 69 338 7 714 16 335
na 31.12.2018 na 31.12.2017 na 31.12.2018 na 31.12.2017
XIV. Aktywa trwałe 1 689 348 1 615 800 392 872 387 398
XV. Aktywa obrotowe 605 846 557 689 140 894 133 710
XVI. Zobowiązania długoterminowe 445 681 396 153 103 647 94 980
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 699 542 615 707 162 684 147 620
XVIII. Kapitał własny 1 149 971 1 161 629 267 435 278 508
XIX. Kapitał zakładowy 750 000 750 000 174 419 179 817


Wybrane pozycje jednostkowego rachunku
zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji
finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na
euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:


kurs na 31.12.2017 roku wynosił 1 EUR –
4,1709 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2017),


kurs na 31.12.2018 roku wynosił 1 EUR –
4,3000 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2018),


• poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujący na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:


kurs średni w okresie 01.01.2017 –
31.12.2017 roku wynosił 1 EUR – 4,2447 PLN,


kurs średni w okresie 01.01.2018 –
31.12.2018 roku wynosił 1 EUR – 4,2669 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi
wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w
tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2018.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe 2018.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Wybrane dane finansowe jednostkowe 2018.pdfWybrane dane finansowe jednostkowe 2018.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
List Prezesa 2018.pdfList Prezesa 2018.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu 2018.pdfOświadczenie Zarządu 2018.pdf Oświadczenie Zarządu
Ocena RN 2018.pdfOcena RN 2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej
Oświadczenie RN - komitet audytu 2018.pdfOświadczenie RN - komitet audytu 2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-04-25 Włodzimierz Zasadzki Wiceprezes Zarządu
2019-04-25 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu
2019-04-25 Anna Tarocińska Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Józefa Żurawska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki