REKLAMA
BADANIE

PKNORLEN: Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku wraz z nową polityką dywidendową i wstępną rekomendacją wypłaty dywidendy za 2022 rok

2023-02-28 13:21
publikacja
2023-02-28 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_10_2023_Strategia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_10_2023_Strategy_2030.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Aktualizacja_Strategii_Grupy_ORLEN_2030_PLs.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ORLEN_Group_Strategy_update_2030_ENs.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-28
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku wraz z nową polityką dywidendową i wstępną rekomendacją wypłaty dywidendy za 2022 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) ogłasza aktualizację strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku („Strategia”). Strategia zakłada kontynuację kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ORLEN, opublikowanych w 2020 roku, wyznaczając nowe cele do 2030 roku:
• W ramach maksymalizacji wyników w dotychczasowych obszarach działalności:
o moce przerobowe rafinerii działających w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN na poziomie ok. 42 mln t ropy naftowej rocznie;
o ok. 3,8 GW mocy zainstalowanej w jednostkach parowo-gazowych (CCGT);
o sieć sprzedaży detalicznej licząca 3,5 tys. stacji paliw, oferujących pełną gamę produktów energetycznych (paliwa transportowe, gaz, prąd).

• W ramach strategicznego rozwoju:
o ponad 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialne źródła energii;
o 25% udziału petrochemikaliów specjalistycznych w portfelu produktowym;
o produkcja ponad 3 mln t rocznego wolumenu produkcji biopaliw;
o produkcja ponad 1 mld m3 biogazu rocznie;
o ponad 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej;
o ponad 12 mld m3/rok łącznego wydobycia gazu ziemnego w Polsce i za granicą.

• W ramach inwestowania w nowe, perspektywiczne obszary:
o ponad 130 tys. t rocznie produkcji odnawialnego wodoru;
o produkcja paliw syntetycznych na poziomie ponad 70 tys. t rocznie;
o ok. 300 MW mocy zainstalowanej w blokach SMR (Małe Modułowe Reaktory Atomowe);
o rozbudowa infrastruktury do wychwytywania dwutlenku węgla – ok. 3 mln t wychwyconych emisji dwutlenku węgla rocznie.

Planowane nakłady inwestycyjne („CAPEX”) w latach 2023-2030 wyniosą ok. 320 mld PLN, z czego ok. 40%, czyli ok. 120 mld PLN przeznaczone zostanie na tzw. inwestycje zielone.

Kierunkowa informacja nt. CAPEX w latach 2023-2030:
Segment CAPEX w latach 2023-2030
Wydobycie i obrót gazem 70 mld PLN, z czego 0 mld PLN na inwestycje zielone
Rafineria 60 mld PLN, z czego 25 mld PLN na inwestycje zielone
Petrochemia 40 mld PLN, z czego 5 mld PLN na inwestycje zielone
Energetyka konwencjonalna i sieci 65 mld PLN, z czego 15 mld PLN na inwestycje zielone
Nowa energetyka, odnawialne źródła energii 70 mld PLN, z czego 70 mld PLN na inwestycje zielone
Detal 15 mld PLN, z czego 5 mld PLN na inwestycje zielone
Razem: 320 mld PLN, z czego ok. 120 mld PLN na inwestycje zielone

Realizacja inicjatyw w ramach Strategii umożliwi podwojenie zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN w 2030 roku, do poziomu ok. 60 mld PLN z poziomu ok. 30 mld PLN w 2021 roku. Natomiast skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 wyniesie ponad 400 mld PLN. Ponadto Strategia zakłada realizację ponad 10 mld PLN synergii wynikających głównie ze zrealizowanych przez PKN ORLEN transakcji przejęć i połączeń, w tym połączenie z Grupą Lotos S.A., PGNiG S.A. oraz przejęcie kontroli kapitałowej nad ENERGA S.A.

Główne cele operacyjne i finansowe dla poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej ORLEN:
Cele strategiczne 2030 w danym segmencie działalności EBITDA 2030 Wydatki inwestycyjne
(średnia 2023-2030)
Wydobycie i obrót gazem:
• utrzymanie poszukiwań i stabilnego poziomu wydobycia gazu w Polsce
• inwestycje we wzrost wydobycia w Norwegii
• zabezpieczenie nowych kontraktów na dostawy LNG do Polski
• rozwój floty własnych i wyczarterowanych statków gazowych 16 mld PLN 8,3 mld PLN
Rafineria:
• redukcja emisji przy wykorzystaniu CCSU i projektów efektywności energetycznej
• wdrożenie programu doskonałości operacyjnej
• wzrost produkcji biopaliw
• budowa szerokiego portfela produktowego 8 mld PLN 7,6 mld PLN
Petrochemia:
• zwiększenie udziału produktów specjalistycznych w portfelu produktowym
• wzrost udziału pochodnych olefin
• budowa organizacji zakupowej ukierunkowanej na pozyskiwanie surowców bio i alternatywnych
• rozwój recyklingu chemicznego 6 mld PLN 5,1 mld PLN
Energetyka konwencjonalna i sieci:
• rozbudowa niskoemisyjnych elektrowni gazowych
• opracowanie rozwiązań optymalnych przyłączeń OZE do sieci dystrybucji energii elektrycznej
• modernizacja sieci gazowej
• rozwój i eksploatacja reaktorów typu SMR, monitorowanie rynku technologii SMR 15 mld PLN 8,5 mld PLN
Nowa energetyka, odnawialne źródła energii:
• rozwój morskiej i lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki oraz energetyki wodnej
• inwestycje w biogazownie i biometanownie oraz wsparcie budowy lokalnego łańcucha biogazu
• budowa aktywów produkujących i dystrybuujących odnawialny wodór 15 mld PLN 9,1 mld PLN
Detal:
• wiodący dostawca produktów energetycznych na rynku środkowoeuropejskim
• strategia elektromobilności z naciskiem na rynek polski, czeski i niemiecki
• doskonałość operacyjna i integracja
• zaspokojenie potrzeb paliwowych, energetycznych i zakupowych klientów z użyciem obecnych i nowych kanałów, w tym cyfrowych. 7 mld PLN 1,8 mld PLN

Zgodnie ze Strategią Spółka przeznaczy do 2030 roku 3 mld PLN na innowacje oraz badania i rozwój w Grupie Kapitałowej ORLEN ze szczególnym naciskiem na rozwój zielonych technologii.

Spółka w ramach realizacji Strategii będzie korzystać ze zróżnicowanych źródeł finansowania, w tym z zielonego i zrównoważonego finansowania oraz alternatywnych źródeł finansowania. Planowane jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie maksymalnym 2,0-2,5x oraz koncentracja na projektach inwestycyjnych zapewniających Koncernowi dwucyfrowy wskaźnik ROACE w horyzoncie trwania strategii. Strategia zakłada, że możliwości finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku wyniosą ponad 575 mld PLN, na co składać się będzie planowany skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie ponad 400 mld PLN, dodatkowa pojemność dłużna w wysokości ok. 125 mld PLN oraz dostępne alternatywne sposoby finansowania w kwocie ok. 50 mld PLN.

PKN ORLEN przygotował także nową politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami PKN ORLEN będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (tj. przepływy z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej) wygenerowanych przez Grupę Kapitałową ORLEN w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4,00 PLN na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 PLN na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady o 49%.
Zarząd podjął decyzję w ramach aktualizacji Strategii, by wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku, w wysokości 5,50 PLN na jedną akcję. Ostateczna rekomendacja co do sposobu podziału zysku PKN ORLEN za 2022 rok wraz z proponowanymi datami dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy zostanie opublikowana przez Spółkę w dniu podjęcia przez Zarząd finalnej decyzji w tej kwestii, co będzie wiązało się z zatwierdzeniem przez Zarząd jednostkowego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. za 2022 rok.

Strategia wyznacza także zaktualizowane cele Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie dekarbonizacji i neutralności emisyjnej:
• do 2030 roku:
o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25% w odniesieniu do roku bazowego - 2019;
o obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla w segmencie energetyki o 40% w porównaniu do roku bazowego - 2019;
o redukcja współczynnika emisyjności (NCI) o 15% w porównaniu do roku bazowego - 2019.
• po 2030 roku:
o zakończenie produkcji energii z węgla do 2035 roku;
o osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku dla zakresów 1, 2, 3 zgodnie z Porozumieniem paryskim.

Szczegóły Strategii wraz z jej założeniami dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych znajdują się w prezentacji załączonej do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Raport_10_2023_Strategia.pdfRaport_10_2023_Strategia.pdf
Report_10_2023_Strategy_2030.pdfReport_10_2023_Strategy_2030.pdf
Aktualizacja_Strategii_Grupy_ORLEN_2030_PLs.pdfAktualizacja_Strategii_Grupy_ORLEN_2030_PLs.pdf
ORLEN_Group_Strategy_update_2030_ENs.pdfORLEN_Group_Strategy_update_2030_ENs.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Update of ORLEN Capital Group strategy till 2030 along with a new dividend policy and a preliminary recommendation for a dividend payment for 2022Regulatory announcement no 10/2023 dated 28 February 2023PKN ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”, “Company”) hereby announces ORLEN Capital Group strategy update till 2030 (“Strategy”). The Strategy assumes continuation of growth directions of ORLEN Capital Group published in 2020, setting new targets to achieve until 2030:• Value maximization in existing business areas:o ca. 42 mt of annual crude throughput in refineries operating in ORLEN Capital Group;o ca. 3,8 GW installed capacity of gas-fired units (CCGT);o retail network with 3 500 fuel stations, offering full scope of energy products (transport fuels, gas, electric energy).• Strategic growth:o over 9 GW of power capacity installed in renewable energy sources;o 25% share of advanced petrochemicals in the portfolio;o over 3 mt per year of biofuels production;o over 1 bcm per year of biogas production;o over 10 000 points of EV chargers in Central Europe;o over 12 bcm per year of total gas production in Poland and abroad.• Investing in new perspective areas: o over 130 th. t of annual renewable hydrogen production; o over 70 th. t of annual synthetic fuel production;o ca. 300 MW of installed capacity in SMR (Small Modular Nuclear Reactor);o expansion of CCUS infrastructure – ca. 3 mt of CO2 emissions captured annually. Planned CAPEX in years 2023-2030 will amount to ca. PLN 320 bn, of which ca. 40% i.e. ca. PLN 120 bn will be dedicated to green projects. Directional information on CAPEX in years 2023-2030:Segment of operations CAPEX in years 2023-2030Upstream and gas trading PLN 70 bn, of which PLN 0 bn for green projectsRefining PLN 60 bn, of which PLN 25 bn for green projectsPetrochemicals PLN 40 bn, of which PLN 5 bn for green projectsConventional power and networks PLN 65 bn, of which PLN 15 bn for green projectsNew energy, renewable energy sources PLN 70 bn, of which PLN 70 bn for green projectsRetail PLN 15 bn, of which PLN 5 bn for green projectsTotal: PLN 320 bn, of which PLN ca. 120 bn for green projectsImplementation of initiatives under the Strategy will enable to double EBITDA of ORLEN Capital Group in 2030, to the level of ca. PLN 60 bn from ca. PLN 30 bn in 2021. Cumulated EBITDA in years 2023-2030 will amount to ca. PLN 400 bn. In addition, the Strategy assumes the realization of over PLN 10 bn of synergies resulting mainly from mergers and acquisitions completed by PKN ORLEN, including the merger with Grupa LOTOS S.A., PGNiG S.A. and taking of capital control over ENERGA S.A.Main operating and financial targets for operating segments of ORLEN Capital Group:Strategic targets 2030 for operating segments EBITDA 2030 CAPEX(average 2023-2030)Upstream and gas trading:• maintaining gas exploration and stable production in Poland• investments to ramp up production in Norway • security of new LNG supply contracts for Poland• building a fleet of own and chartered gas tankers PLN 16 bn PLN 8,3 bnRefining:• reduction of emissions through CCUS and energy efficiency projects• implementation of the operational excellence programme• growth in biofuel production volumes• building a broad product portfolio PLN 8 bn PLN 7,6 bnPetrochemicals: • increasing the share of advance and speciality products in the product portfolio • increasing the share of olefin derivatives• building a procurement organisation opting for bio and alternative raw materials• developing chemical recycling PLN 6 bn PLN 5,1 bnConventional power and networks:• expansion of low-emission gas-fired power plants • development of solutions for optimumconnection of renewable energysources to the power distribution grid• modernisation of the gas network• development and operation of SMRreactors, monitoring of the SMR technology market PLN 15 bn PLN 8,5 bnNew energy, renewable energy sources:• development of offshore and onshore wind power assets, solar PV and hydropower projects • expansion of the biogas and biomethane plants portfolio and support for the development of a local biogas value chain• development of renewable hydrogen production and distribution assets PLN 15 bn PLN 9,1 bnRetail:• leading supplier of energy products on the Central European market• electric mobility strategy with a focus on the Polish, Czech and German markets• operational excellence and integration • meeting customers’ fuel, energy and purchasing needs in an integrated manner and using various means, including digital channels PLN 7 bn PLN 1,8 bnAccording to the Strategy the Company will allocate PLN 3 bn by 2030 on innovations as well as on research and development in ORLEN Capital Group with a special stress on green technology development.The Company within the Strategy realization will use different sources of financing, including green and sustainable financing as well as alternative sources of financing. It is planned to maintain the net debt/EBITDA ratio at the maximum level of 2,0-2,5x and to focus on investment projects providing double-digit ROACE ratio. The Strategy assumes that the financial capability of ORLEN Capital Group will amount to PLN 575 bn by 2030, including cumulated EBITDA in years 2022-2030 at the level of over PLN 400 bn, additional debt capability at the level of ca. PLN 125 bn and available alternative financing sources in the amount of ca. PLN 50 bn.PKN ORLEN has also prepared a new dividend policy. According to the new approach PKN ORLEN will pay annually the dividend equal to 40% of adjusted free cash flow (ie. cash flows from operating activities minus cash flows from investing activities) generated by ORLEN Capital Group in the previous year. However, the level of dividend will be not less than the base dividend (guaranteed), the level of which has been set for PLN 4,00 per share for 2022 and will grow annually by PLN 0,15 per share till the level of PLN 5,20 per share in 2030. It means that the base dividend (guaranteed) will increase by 49% within a decade.The Management Board decided within the Strategy update to preliminarily recommend a payout of dividend from the profit of 2022, at the level of PLN 5,50 per share. The final recommendation on the distribution of PKN ORLEN profit for 2022 together with dates of dividend day and dividend payment day will be published by the Company on the day when the Management Board will make the final decision in that issue, what will be connected with the Management Board’s approval of the unconsolidated annual financial report of PKN ORLEN for 2022.The Strategy also incorporates the updated targets for ORLEN Capital Group for decarbonisation and carbon neutrality:• By 2030:o 25% reduction in absolute emissions of CO2e from refining, petrochemicals and upstream with reference to the base year of 2019;o 40% decrease in CO2e emissions intensity in energy (power and heat), in comparison to the base year of 2019;o 15% reduction in net carbon intensity (NCI) in comparison to the base year of 2019.• After 2030:o coal phase-out by 2035;o net zero carbon neutrality in 2050 for Scope 1, 2 and 3 GHG emissions, in accordance with the Paris Agreement.Detail information about the Strategy together with assumptions regarding macro indicators are included in the presentation attached to this regulatory announcement.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-28 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Członek Zarządu
2023-02-28 Adam Burak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki