REKLAMA
WAŻNE

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-28 20:35
publikacja
2021-09-28 20:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20210630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20210630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_PGE_GK_HY_2021_raport_finansowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_PGE_GK_HY_2021_raport_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_PGE_HY_2021_raport_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_PGE_GK_HY_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20210630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20210630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_PGE_CG_HY_2021_financial_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_PGE_CG_HY_2021_auditors_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_PGE_HY_2021_auditors_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_PGE_CG_HY_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 21 908 22 776 4 818 5 128
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 3 158 271 694 61
III. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 3 210 -544 706 -122
IV. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 2 719 -637 598 -143
V. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 690 -688 592 -155
VI. Całkowite dochody 2 659 -851 585 -192
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 290 5 309 724 1 195
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 076 -3 449 -457 -777
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 -1 153 3 -260
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 226 707 270 159
XI. Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,44 -0,37 0,32 -0,08
XII. Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,44 -0,37 0,32 -0,08
XIII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XIV. Aktywa trwałe 65 182 66 498 14 418 14 410
XV. Aktywa obrotowe 14 371 15 089 3 179 3 270
XVI. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 2 7 0 2
XVII. Aktywa razem 79 555 81 594 17 598 17 681
XVIII. Kapitał własny 45 981 43 501 10 171 9 426
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 45 125 42 518 9 982 9 213
XX. Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 239 4 153
XXI. Zobowiązania długoterminowe 20 563 23 075 4 549 5 000
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 011 15 018 2 878 3 254
XXIII. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XXIV. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,13 22,74 5,34 4,93
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,13 22,74 5,34 4,93
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 12 829 15 100 2 821 3 400
XXVII. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 364 404 80 91
XXVIII. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 1 628 1 604 358 361
XXIX. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 1 601 1 547 352 348
XXX. Całkowite dochody 1 763 1 259 388 283
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 421 454 93 102
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 590 1 487 130 335
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -283 -1 040 -62 -234
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 728 901 160 203
XXXV. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,86 0,83 0,19 0,19
XXXVI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,86 0,83 0,19 0,19
XXXVII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XXXVIII. Aktywa trwałe 37 523 39 067 8 300 8 466
XXXIX. Aktywa obrotowe 19 797 14 937 4 379 3 237
XL. Aktywa razem 57 320 54 004 12 679 11 702
XLI. Kapitał własny 40 792 39 029 9 023 8 457
XLII. Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 239 4 153
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 7 965 9 023 1 762 1 955
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 563 5 952 1 894 1 290


Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o
ile nie wskazano inaczej.

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2021 roku -
4,5208 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 EUR/PLN,


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2021 roku do 30 czerwca 2021 roku – 4,5472 EUR/PLN; dla okresu od 1
stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20210630.pdf1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20210630.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20210630.pdf2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20210630.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3_PGE_GK_HY_2021_raport_finansowy.pdf3_PGE_GK_HY_2021_raport_finansowy.pdf Raport finansowy za I półrocze 2021 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
4_PGE_GK_HY_2021_raport_audytora.pdf4_PGE_GK_HY_2021_raport_audytora.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
5_PGE_HY_2021_raport_audytora.pdf5_PGE_HY_2021_raport_audytora.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
6_PGE_GK_HY_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf6_PGE_GK_HY_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2021 r.
1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20210630.pdf1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20210630.pdf Selected financial data for PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20210630.pdf2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20210630.pdf Selected consolidated financial data for PGE Capital Group
3_PGE_CG_HY_2021_financial_report.pdf3_PGE_CG_HY_2021_financial_report.pdf Financial report for the first half of 2021 containing consolidated half-year financial statements of PGE Capital Group and standalone half-year financial statements
4_PGE_CG_HY_2021_auditors_report.pdf4_PGE_CG_HY_2021_auditors_report.pdf Auditor's review report of the half-year condensed consolidated financial statements of PGE Capital Group for the first half of 2021
5_PGE_HY_2021_auditors_report.pdf5_PGE_HY_2021_auditors_report.pdf Auditor's review report of the half-year condensed standalone financial statements of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the first half of 2021
6_PGE_CG_HY_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf6_PGE_CG_HY_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf Management Board's report on activities of PGE Capital Group in the first half of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-28 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2021-09-28 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
2021-09-28 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu
2021-09-28 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2021-09-28 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2021-09-28 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki