REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-25 20:28
publikacja
2021-05-25 20:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_PGE_GK_Q1_2021_raport_finansowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PGE_GK_Q1_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_PGE_CG_Q1_2021_financial_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PGE_CG_Q1_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 11 900 12 591 2 603 2 864
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 164 773 255 176
III. Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 1 024 609 224 139
IV. Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy 835 485 183 110
V. Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 808 432 177 98
VI. Całkowite dochody 908 607 199 138
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -398 218 -87 50
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -845 -2 263 -185 -515
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -36 2 748 -8 625
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 279 703 -280 160
XI. Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,43 0,23 0,09 0,05
XII. Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,43 0,23 0,09 0,05
XIII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XIV. Aktywa trwałe 65 771 66 498 14 113 14 410
XV. Aktywa obrotowe 18 446 15 089 3 958 3 270
XVI. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 7 1 2
XVII. Aktywa razem 84 223 81 594 18 072 17 681
XVIII. Kapitał własny 44 253 43 501 9 496 9 426
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 43 397 42 518 9 312 9 213
XX. Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 112 4 153
XXI. Zobowiązania długoterminowe 22 307 23 075 4 787 5 000
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 663 15 018 3 790 3 254
XXIII. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XXIV. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 23,21 22,74 4,98 4,93
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 23,21 22,74 4,98 4,93
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 9 920 9 698 2 170 2 206
XXVII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 188 211 41 48
XXVIII. Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 184 254 40 58
XXIX. Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy 196 222 43 50
XXX. Całkowite dochody 337 -22 74 -5
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 439 -3 158 -971 -718
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 954 1 067 646 243
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -70 2 730 -15 621
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 555 639 -340 145
XXXV. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,10 0,12 0,02 0,03
XXXVI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,10 0,12 0,02 0,03
XXXVII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XXXVIII. Aktywa trwałe 39 168 39 067 8 405 8 466
XXXIX. Aktywa obrotowe 18 873 14 937 4 050 3 237
XL. Aktywa razem 58 041 54 004 12 454 11 702
XLI. Kapitał własny 39 366 39 029 8 447 8 457
XLII. Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 112 4 153
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 8 144 9 023 1 748 1 955
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 531 5 952 2 260 1 290
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_PGE_GK_Q1_2021_raport_finansowy.pdf1_PGE_GK_Q1_2021_raport_finansowy.pdf Raport finansowy za I kw. 2021 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz kwartalną informację finansową PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
2_PGE_GK_Q1_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf2_PGE_GK_Q1_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za I kw. 2021 r.
1_PGE_CG_Q1_2021_financial_report.pdf1_PGE_CG_Q1_2021_financial_report.pdf Financial report for the first quarter of 2021 containing consolidated quarterly financial statements of PGE Capital Group and quarterly financial information for PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_PGE_CG_Q1_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf2_PGE_CG_Q1_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf Management Board's report on activities of PGE Capital Group in the first quarter of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2021-05-25 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki