MABION S.A.: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

2019-12-06 15:21
publikacja
2019-12-06 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_tekst_jednolity_29.11.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r. powziął wiadomość o rejestracji w dniu 5 grudnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.283,50 zł na podstawie Uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii T z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2019.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony w drodze emisji nie więcej niż 402.835 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 40.283,50 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii T posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych - Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.

Po zarejestrowaniu ww. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Mabion S.A. wykazana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uwzględniająca warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S dokonane Uchwałą nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r., wynosi 52 783,50 zł.

Jednocześnie na podstawie ww. Uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2019 r. Sąd zarejestrował stosowną zmianę Statutu Spółki, polegającą na dodaniu nowego § 9b o następującym brzmieniu:
„§9b
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 40.283,50 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 402.835 (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela, serii T, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 40.283,50 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii T posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/XI/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2019 r.
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii T będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C, o których mowa w ust. 1.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii T może być wykonane do dnia 29 listopada 2029 r.”

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.
Załączniki
Plik Opis
Statut_tekst jednolity 29.11.2019.pdfStatut_tekst jednolity 29.11.2019.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-06 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2019-12-06 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki