KNF zawiesiła działalność SKOK-u Wybrzeże

KNF ogłosiła, że z dniem 15 września zawiesza działalność SKOKU-u Wybrzeże z Gdańska oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy.

(Kasa Wybrzeże)

Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK-u Wybrzeże nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Z dniem 8 sierpnia 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK Wybrzeże zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF w dniu 17 sierpnia 2017r. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Wybrzeże posiadała na dzień 7 sierpnia 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 36 596 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 39,12%, co oznacza głęboką niewypłacalność.

Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2014 – 2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Wybrzeże okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie. Pismem z dnia 11 sierpnia 2017 r. Kasa Krajowa poinformowała KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej w trybie art. 74c ust. 2 ustawy o skok tj. pozwalającej Kasie na utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1% w celu przeprowadzenia samodzielnych działań sanacyjnych.

W tej sytuacji, w aktualnym stanie faktycznym i prawnym, zastosowanie znalazł art. 101 ust.
1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W dniu 13 września 2017 r.
– na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o skok w związku z art. 101 ust. 1 ustawy o BFG – KNF
zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK
Wybrzeże oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań
nadzorczych lub też działań samej SKOK Wybrzeże pozwalających na usunięcie stanu
niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie.

Pismem z dnia 14 września 2017 r. BFG poinformował, że w jego ocenie nie zostały spełnione
przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji SKOK Wybrzeże
ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego.

Według sprawozdawczości na dzień 31 lipca 2017 r., SKOK Wybrzeże posiadała fundusze
własne w wysokości (-) 44 843 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 4 245 tys. zł
oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76 559 tys. zł. Depozyty członkowskie
zgromadzone przez 15 670 członków SKOK Wybrzeże wynosiły 128 130 tys. zł.

W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Wybrzeże oraz brakiem perspektyw
restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest
zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi
formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.
Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni
roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.
W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych
100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej
SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje
odrębny limit środków gwarantowanych.

Realizując działania określone w art. 73 ust. 3 ustawy o skok, KNF w oparciu o przeprowadzone postępowanie administracyjne, w dniu 29 sierpnia 2017 r. stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Wybrzeże w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Wybrzeże przez bank krajowy. W wyznaczonym przez KNF terminie, tj. do dnia 12 września2017 r. włącznie, żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Wybrzeże albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy.

Źródło: BankierPress
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 4 marcin321

Ocho, chyba jakiś obrońca PIskoków wkroczył i minusuje wszystkie posty z TOR'a lub innego programu.

! Odpowiedz
60 33 jarekzbyszek

A senator Bierecki 120 mln zł z funduszu gwarancyjnego SKOK dalej trzyma w Luksemburgu. W jego budynkach w Sopocie powierzchnie wynajmują Krajowa Kasa SKOK, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, Towarzystwo Ubezpieczeń SKOK, Asekuracja, SKOK Stefczyka... Kaska płynie z czynszu szerokim strumieniem. Takie biznesy robi się tylko u Wolaków.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
59 24 modulometer

Bo przecies po to skoki zostały założone... mają transferować zyski do spółek założonych przez ich założycieli. Po horrendalnych sumach wynajmuja lokale, zlecają usługi... Dokładnie tak jak afera bilbordowa w PIS wyglada mechanizm skoków. Zlecenia dla swojaków , przejadanie zysków aż w końcu SKOK szlag trafia i z BFG wypłaca się depozyty

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
61 47 trooper

Za PIS-owskie SKOKI znów zapłaci podatnik.

! Odpowiedz
60 32 modulometer

W Bulandii mamy do czynienia z aferą którą możnaporównać do mikro Lehman Brothers. Mechanizm jest dokładnie ten sam. Skutek również. Prezesi na wypasie z grubym portfelem a ludzie spłaczają cwaniakom depozyty z BFG. Prezesiw szystkich skoków powinni być w trybie natychmiastowym objęci dozorem ABW.
Dlaczego ta "dobra zmiana' nie przeprowadziła do tej pory lustracji majątkowej bankierów, zarządów spólek SP, skoków itp... Tak z 15 lat wstecz? nakradziono tyle ze możnaby drugie państwo założyc. Winnych nie ma. 15 mln za to zajumali na bilbordy. Tymteż się zajmiemy poz mianie waaadzy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
59 39 qqryk

Podatnicy, przygotujcie kolejne miliardziki!

! Odpowiedz
58 32 borma

Nastepny rodzynek przybyl do splacenia.

! Odpowiedz
58 22 aic71

Powiedzcie kto lokuje kasę w skokach? Nawet jeżeli są gwarancje do 100 000 EUR to przecież nie od razu to jest płacone i trzeba się liczyć z uciążliwościami.
Po co?

! Odpowiedz
58 30 qqryk

Może w skokach dobrze się pierze, a może cwaniactwo wie, że frajerzy i tak zapłacą?

! Odpowiedz
58 18 modulometer

Z BFG kasę masz w 2 dni chyba o ile nie wezmą cię pod lupę i nie będzie wątpliwosci co do faktycznego właściciela kasy (np po sprawach rozwodowych) lub prania pieniędzy.
A kto trzyma? Idioci . Przeciez tam nie ma wyższego oprocentowania lokat niż w niektórych zdrowych bankach. Najczęściej dziadki które idą tam bo jest "okienko" i nie trzeba robić nic w internetach. Za utrzymanie placówek SKOK tez musi płacić - najczęściej kosmiczne pieniadze bo skoki służą głównie do tego aby kasę z zysków transferować do spółek pozakładanych przez takich Biereckich . Spółki te są tworzone poprostu specjalnie aby swiadczyć usługi skokom po horrendalnych cenach. Dlatego te skoki upadają. Zyski sa po prostu drenowane do spółeczek sprytnych panw co potem wiadome gazety sponsorują

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl