REKLAMA

IPOPEMA S.A.: Zawiadomienie o zmianie liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu

2021-02-05 19:01
publikacja
2021-02-05 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-05
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusze”) o zawartych 29 stycznia 2021 r. transakcjach nabycia akcji Spółki, w wyniku których Fundusze wspólnie oraz QUERCUS Parasolowy SFIO samodzielnie zwiększyły udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed zawarciem i rozliczeniem ww. transakcji QUERCUS Parasolowy SFIO posiadał 1.111.975 akcji Spółki, stanowiących 3,71% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.111.975 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 3,71% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu ww. transakcji na dzień 1 lutego 2021 r. QUERCUS Parasolowy SFIO posiadał 1.693.800 akcji Spółki, stanowiących 5,66% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.693.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,66% ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem ww. transakcji QUERCUS Multistrategy FIZ nie posiadał akcji Spółki.

Po zawarciu i rozliczeniu ww. transakcji na dzień 1 lutego 2021 r. Fundusze posiadały wspólnie 2.256.200 akcji Spółki, stanowiących 7,54% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2.256.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,54% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało Spółkę, że:
- nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c;
- zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0;
- zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-05 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki